Bilimsel Program - Kurslar
Taslak sunum slaytını indirmek için tıklayınız.

Çıkar Çatışması Beyanı (COI) için EBAP’ın önerdiği standart slaytını indirmek için tıklayınız.

*Pandemi koşullarına ve kurs başvuru sayılarına göre kursların uygulanmasında değişiklik yapılabilir.
**Burs başvuruları sadece Hibrit olan kurslar için geçerli olacaktır.


  SALON 8
AKCİĞER NODÜLLERİNE YAKLAŞIM KURSU
Torasik Onkoloji Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Sevin Başer Öncel, Kayhan Çetin Atasoy
Saat Konu
08:00 - 08:30 Açılış konuşmaları
08:30 - 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09:00 - 09:30 SPN tanımı, sıklığı, etiyolojisi
Feride Marim
09:30 - 10:00 SPN malignkarekterinin radyolojik bulguları
Kayhan Çetin Atasoy
10:00 - 10:30 SPN takibi, Fleishner ve diğer rehber önerileri
Haydar Karakuş
10:30 - 10:45 Kahve molası
10:45 - 11:15 SPN de ne zaman cerrahi- Vaka örnekleri
Kutsal Turhan
11:15 - 11:45 SPN de malignite olasılık modelleri (Brock-CT sonrası, Herdel-PET sonrası..)
Tuncay Göksel
11:45 - 12:15 Multible nodüllere klinik yaklaşım- Vaka örnekleri
Gökçen Ömeroğlu Şimşek
12:15 - 12:30 Son test, Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

  SALON 8
AKCİĞER KANSERİ TEDAVİSİ İZLEMİ RADYOLOJİSİ KURSU
Torasik Onkoloji Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Pınar Çelik, Figen Demirkazık
Saat Konu
13:30 - 13:45 Açılış konuşmaları Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
13:45 - 14:05 Postoperatif izlem
Kutsal Turhan
14:05 - 14:25 Postoperatif izlemde radyolojik değerlendirme
Recep Savaş
14:25 - 14:45 RT, SBRT ve beyin RT’ si sonrasında izlem
Durmuş Etiz
14:45 - 15:00 Tartışma
15:00 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 15:35 RT, SBRT sonrasında radyolojik izlem
Figen Demirkazık
15:35 - 15:55 Immunoterapi sonrası radyolojik izlem
Selen Bayraktaroğlu
15:55 - 16:15 Radyolojik olarak gözden kaçırılan malign lezyonlar (interaktif radyolojik değerlendirme)
Pınar Çelik
16:15 - 16:30 Tartışma
16:30 - 17:00 Son test Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

  SALON 7
GÖĞÜS HASTALIKLARI HEKİMLERİ İÇİN “ASTIM VE ALLERJİ” KURSU
Astım Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Rana Işık, Ebru Damadoğlu
Saat Konu
08:00 - 08:15 Açılış konuşmaları
Rana Işık, Ebru Damadoğlu
08:15 - 08:40 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Rana Işık, Ebru Damadoğlu
08:40 - 09:00

Allerji Nedir? Astımda Allerjinin Önemi
Ebru Damadoğlu

09:00 - 09:20 Astımlı hastada allerjiye yönlendiren anamnez ve muayene bulguları
Ömür Aydın
09:20 - 09:40 Allerjide invivo tanı testleri
Dane Ediger
09:40 - 10:00 Allerjide invitro tanı testleri
Ayşe Baccıoğlu
10:00 - 10:30 Tartışma
10:30 - 10:40 Kahve Molası
10:40 - 11:00 Astım ve allerjik rinit birlikteliği
Münevver Erdinç
11:00 - 11:20 Astımlı hastada ilaç allerjisi
İlkay Koca Kalkan
11:20 - 11:40 Astımda ürtiker ve anjioödem
Yavuz Selim Demirel
11:40 - 12:00 Astımda anafilaksi
Öznur Abadoğlu
12:00 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 13:50 Astımda eozinofiliye yaklaşım
Gülden Paşaoğlu Karakış
13:50 - 14:10 Astımda Total IgE yüksekliğine yaklaşım
Metin Keren
14:10 - 14:30 Allerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA)
Selen Uslu Karaoğlanoğlu
14:30 - 14:50 Allerjik astım ve rinitte primer ve sekonder korunma
Rana Işık
14:50 - 15:10 Allerjik astımda tedavi, immünoterapi
Özlem Göksel
15.10 - 15:20 Tartışma
15:20 - 16:00 Son test,geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

  SALON 6
ÇOCUKLUKTAN ERİŞKİNE KİSTİK FİBROZİS KURSU
Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Kurs Başkanları:
Öğleden Önce: Deniz Doğru Ersöz, Bülent Karadağ
Öğleden Sonra: Zeynep Seda Uyan, Güzin Cinel
Saat Konu
08:00 - 08:15 Açılış Konuşmaları
Deniz Doğru Ersöz, Bülent Karadağ, Zeynep Seda Uyan, Güzin Cinel
08:15 - 08:30 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
08:30 - 09:00 Kistik fibroziste patofizyoloji ve çocukluktan erişkine klinik bulgular
Uğur Özçelik
09:00 - 09:30 KF tanısı ve tanıda karşılaşılan zorluklar
Yasemin Gökdemir
09:30 - 10:00 Kistik fibrozis yenidoğan taramasında işleyişle ilgili sorunlar ve tarama testi pozitif belirsiz tanılı (CFSPID) olgulara yaklaşım
Tuğba Şişmanlar
10:00 - 10:30 Kistik fibrozis hastalarının solunum sistemi izleminde rehberlerin önerileri ve takipte kullanılan yeni yöntemler
Nazan Çobanoğlu
10:30 - 10:45 Kahve molası
10:45 - 11:30 Kistik fibroziste solunum yolundan sık izole edilen mikroorganizmalarda eradikasyon, kronik kolonizasyona yaklaşım ve pulmoner alevlenmelerin yönetimi
Sedat Öktem
11:30 - 12:00 Kistik fibrozis tedavisinde yenilikler
Ebru Yalçın
12:00 - 12:30 KF’li hastanın erişkin KF merkezine devri ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar
Deniz Doğru Ersöz
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Olgu-Tartışma (Düşük tartılı çocuk- Enzim replasman tedavisi ve beslenme)
Ayşe Ayzıt Atabey Kılınç, Figen Gülen
14:00 - 14:30 Olgu-Tartışma (Erişkin KF-Atipik mikobakteri)
Pınar Ergenekon, Ayşen Bingöl
14:30 - 15:00 Olgu-Tartışma (Erişkin KF-ABPA)
Beste Özsezen, Nevin Uzuner
15:00 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 15:45 Olgu-Tartışma (Erişkin KF komplikasyon: Diyabet)
Melih Hangül, Mehmet Köse
15:45 - 16:15 Erişkinde son dönem KF ve akciğer nakli
Joseph Pilewski
16:15 - 16:30 Son test
16:30 - 16:45 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Deniz Doğru Ersöz, Bülent Karadağ, Zeynep Seda Uyan, Güzin Cinel

  SALON 14
PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR - TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI KURSU
Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Gül Öngen, Serhat Erol
Saat Konu
08:00 - 08:30 Açılış konuşmaları
Gül Öngen, Serhat Erol
08:30 - 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
09:00 - 09:30 PE tanı ve tedavisi
Eylem Özgür Sercan
09:30 - 10:00 KTEPH tanı ve tedavisi
Füsun Topçu
10:00 - 10:30 PH tanı ve tedavisi
Gül Öngen
10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 - 11:15 1 PTE Olgusu
Serap Argun Barış
11:15 - 11:45 1 KTEPH Olgusu
Pınar Yıldız Gülhan
11:45 - 12:15 1 PAH Olgusu
Ersan Atahan
12:15 - 12:30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Gül Öngen, Serhat Erol

SALON 3
İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARINA YAKLAŞIM KURSU
Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Oğuz Uzun , İsmail Hanta
Saat Konu
13:30 - 14:00 Açılış konuşmaları Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Oğuz Uzun, İsmail Hanta
14:00 - 14:20 İPF tanı ve tedavi yaklaşımı
Fatma Çiftçi
14:20 - 14:40 HP tanı ve tedavi yaklaşımı
Serhat Erol
14:40 - 15:00 Bağ doku hastalıklarına bağlı İAH
Ebru Çakır Edis
15:00 - 15:15 Kahve molası
15:15 - 15:45 1 İPF
Baran Gündoğuş
15:45 - 16:15 1 BDH
Aylin Pıhtılı
16:15 - 16:45 1 HP
Huriye Berk Takır
16:45 - 17:00 Sarkoidoz
Merve Sinem Oğuz
17:00 - 17:30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış

  SALON 13
OLGULARLA TELE-PULMONER REHABİLİTASYON KURSU
Pulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Pınar Ergün, Melda Sağlam
Saat Konu
08:00 - 08:30 Açılış konuşmaları
Pınar Ergün, Melda Sağlam
08:30 - 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Pınar Ergün, Melda Sağlam
09:00 - 09:45 Tele-PR aday hastalar
Dicle Kaymaz
09:45 - 10:30 Tele-PR değerlendirme yöntemleri
Melda Sağlam
10:30 - 10:45 Kahve molası
10:45 - 11:30 Tele-PR uygulama modelleri (telefon, videokonferans, SMS, vb.)
Sabri Serhan Olcay
11:30 - 12:00 Tele-tedavide PR yaklaşımları nasıl değişir?
Solunumsal rehabilitasyon açısından
Gülşah Barğı
12:00 - 12:30 Tele-tedavide PR yaklaşımları nasıl değişir?
Egzersiz eğitimi açısından
Neslihan Durutürk
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
  Oturum Başkanları: Lütfiye Kılıç, İpek Çaylı Candemir
13:30 - 14:00 Tele-PR’da kullanılan izlem yöntemleri ve güvenlik
Tuğba Göktalay
14:00 - 15:00 Olgu Sunumları- (telefon takibi, senkronize videokonferans, gözetimsiz PR model örnekleri ile)
Dilber Yılmaz, İpek Özmen, İpek Çaylı Candemir, Neslihan Durutürk
15:00 - 15:15 Son test
15:15 - 15:30 Geri Bildirim & Kapanış
Pınar Ergün, Melda Sağlam

  SALON 15
DÜNDEN BUGÜNE COVID-19 KURSU
Sağlık Politikaları Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Çağla Pınar Taştan, Yavuz Havlucu
Saat Konu
08:30 – 09.00 Tanışma, Beklentiler ve Program Tanıtımı
Çağla Pınar Taştan, Yavuz Havlucu
09:00 - 09:30 SARS-CoV-2: İnsan Yapımı Virüs “Doğuşu ve Bulaşması”
Haluk Çalışır
09:30 - 10:00 COVID-19’da Uzak Asya Neden Başarılı “Kültürel Faktörler”
Ayşecan Terzioğlu
10:00 - 10:30 Batı Dünyasının Gelişmiş Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Neden Çöktü?
Onur Hamzaoğlu
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:15 Bilim Politikası: Tedavi Yaklaşımları “Rehber, Antiviral Tedavi, Aşı Araştırmaları”
Meltem Taşbakan
11:15 - 11:45 Maske, Mesafe, Hijyen ve Karantina “Mutlak İyi ve Kötünün Ötesinde”
Ferda Keskin
11:45 - 12:15 Toplum Bağışıklığı ve İnsan Hakları
Şebnem Korur Fincancı
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 COVID-19 ve Tarihteki Diğer Salgınlar “Benzerlikler ve Farklılıklar”
Fatih Artvinli
14:00 - 15:00 Üç Bakış ve Üç Muhasebe, Bilim Kurulu, TTD, TTB
Füsun Öner Eyüboğlu, Oya İtil, Feride Aksu Tanık
15:00 - 15:15 Kahve Arası
15:15 - 16:00 Geri Bildirim & Kapanış
Çağla Pınar Taştan, Yavuz Havlucu

  SALON 11
YOĞUN BAKIMDA COVID-19 HASTASI YÖNETİMİ KURSU
Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Özlem Ediboğlu, Sinem Güngör
Saat Konu
08:00 - 08:10 Açılış konuşmaları
Özlem Ediboğlu
08:10 - 08:30 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Özlem Ediboğlu, Sinem Güngör
08:30 - 09:00 Akut Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi
Sinem Güngör
09:00 - 09:30 NIV / HFO
Berrin Er
09:30 - 10:00 Güvenli entübasyon, güvenli sedasyon
Hüseyin Arıkan
10:00 - 10:30 IMV stratejileri - Basınçlar, Prone
Özlem Yazıcıoğlu Moçin
10:30 - 10:45 Kahve molası
10:45 - 11:15 Weaning
Eylem Tunçay
11:15 - 11:45 Antikoagülasyon, plazma tedavisi
Ezgi Özyılmaz
11:45 - 12:15 Steroid tedavisi
Sait Karakurt
12:15 - 12:30 Sorular
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 Sitokin filtresi,Mezenkimal kök hücre tedavisi
İnşa Ekiz İşcanlı
14:00 - 15:00 NIV, HFO
Özlem Ediboğlu, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Sinem Güngör, Eylem Tunçay, İnşa Ekiz İşcanlı, Berrin Er
15:00 – 15:15 Kahve Molası
15:15 - 16:15 IMV, entübasyon
Özlem Ediboğlu, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Sinem Güngör, Eylem Tunçay, İnşa Ekiz İşcanlı, Berrin Er
16:15 - 16:30 Son test
16:30 - 17:00 Geri Bildirim & Kapanış
Özlem Ediboğlu, Sinem Güngör

SALON 3
TÜM YENİLİKLER İLE TEORİKTEN PRATİĞE EBUS KURSU
Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Sedat Altın, Ömer Özbudak
Saat Konu
08:30 - 09:00 Açılış Konuşmaları, Tanışma ve Beklentilerin Alınması, Program Tanıtımı, Ön Test
Sedat Altın, Ömer Özbudak
09:00 - 09:30 EBUS Bronkoskopi; Anatomi, Hasta Hazırlığı
Ezgi Demirdöğen
09:30 - 10:00 EBUS Bronkoskopi; Örneklerle uygulama
Ömer Özbudak
10:00 - 10:30 Periferik Akciğer Lezyonlarında Bronkoskopik Tanısal Yöntemler (Radial EBUS, Navigasyon)
Serhat Erol
10:30 - 10:45 Kahve molası
10:45 - 11:15 EBUS Bronkoskopi; Örneklerin Hazırlanması ve Patolojik Tanıda Önemi Nedir?
Deniz Nart
11:15 - 12:00 Simulasyon Cihazı Eşliğinde EBUS Bronkoskopi Uygulamasının Yapılması
Ömer Özbudak, Cantürk Taşçı, Ezgi Demirdöğen
12:00 - 12:30 Son test, Geri bildirim & Kapanış
Sedat Altın, Ömer Özbudak

  SALON 14
PLEVRA HASTALIKLARINA YAKLAŞIM KURSU
Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Toros Selçuk, Hüseyin Yıldırım
Saat Konu
13:30 - 13:45 Açılış konuşmaları, Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Toros Selçuk, Hüseyin Yıldırım
13:45 - 14:15 Tanısal plevral sıvı belirteçleri
Öner Dikensoy
14:15 - 15:00 İnvaziv tanısal yaklaşım
(Torasentez, Kapalı Plevra İğne Biyopsileri, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsiler)
Hüseyin Yıldırım
15:00 – 15:15 Kahve Molası
15:15 - 15:45 Plevranın görüntülenmesi
Koray Hekimoğlu
15:45 - 16:15 Toraks USG
Hüseyin Yıldırım
16:15 - 16:45 Medikal Torakoskopi
Erdal İn
16:45 - 17:00 Son test, Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Toros Selçuk, Hüseyin Yıldırım

  SALON 5
İLERİ SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ KURSU
Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Bilun Gemicioğlu, Gaye Ulubay
Saat Konu
08:30 - 09:00 Açılış konuşmaları, Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Gaye Ulubay, Bilun Gemicioğlu
09:00 - 09:30 SFT’de parametreler ne anlatır?
Aslı Görek Dilektaşlı
09:30 - 10:00 Laboratuvar standartları
Miraç Öz
10:00 - 10:30 Doğru spirometrik ölçüm
Öznur Yıldız
10:30 - 10:45 Kahve molası
10:45 - 11:15 Akım volüm halkasının değeri
Elif Şen
11:15 - 11:45 Statik akciğer volümleri nasıl ölçülür? (He dilüsyon, N2 arındırma)
Eylem Sercan Özgür
11:45 - 12:15 Pletismografi ile akciğer volümleri ölçümü
Gaye Ulubay
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Solunum kas fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Esen Kıyan
14:00 – 14:30 Küçük havayolu işlevleri ölçülebilir mi
Aslı Görek Dilektaşlı
14:30 – 15:00 Difüzyon kapasitesi ölçümü
Şermin Börekçi
15:00 – 15:15 Kahve Molası
15:15 – 15:45 Değerlendirme ve örnekler
Şermin Börekçi, Eylem Sercan Özgür
15:45 – 16:15 Pratik
Eylem Sercan Özgür, Miraç Öz
16:15 – 16:30 Son Test, Geri Bildirim, Katılım Belgesi Dağıtımı ve Kapanış

 

SALON 10
TÜTÜN KONTROLÜ GÜNCELLEME KURSU
Tütün Kontrol Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Ali Nihat Annakkaya, Seren Arpaz

Saat Konu
08:30 - 09:00 Açılış konuşmaları Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Ali Nihat Annakkaya, Seren Arpaz
09:00 - 09:20 Tütün kontrolünde ulusal ve global perspektif
Elif Dağlı
09:20 - 09:40 Güncel tütün verileri ne söylüyor? Cumhuriyet tarihine tarihindeki tüketim rekoruna nasıl ulaştık?
Osman Elbek
09:40 - 10:00 Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi ve MPOWER: hangisi, neden?
Levent Akyıldız
10:00 - 10:30 TKÇS Etki Değerlendirme Çalışması
Efza Evrengil
10:30 - 10:45 Kahve molası
10:45- 11:00 TKÇS’nin küresel sigara tüketimine etkisi
Pınar Pazarlı Bostan
11:00 - 11:20 Endüstrinin ayak izleri (endüstri desteki vakıflar ve faaliyetleri)
Banu Salepçi
11:20 - 11:40 Kamu – STK işbirliği, STK’ların politika gelişimine katkısı
Filiz Çağla Uyanusta Küçük
11:40 - 12:00 Yeni tütün ürünleri, yeni tehditler
Nihat Annakkaya
12:00 - 12:20 E-sigara, Isıtılmış tütün ürünleri: Uluslararası dernekler ve TTD ne diyor
Pelin Duru Çetinkaya
12:20 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 14:00 Sigara bırakma polikliniklerimizden durum tespiti: Neredeydik, nereye geldik?
Esra Kunt Uzaslan
14:00 - 14:30 Sigara bırakma polikliniklerinde gerçek yaşam ve iyileştirmeye yönelik öneriler
Atilla Uysal
14:30 - 15:00 Tütünsüz Üniversite Hedefi için Adımlar
Dilek Aslan
15:00 - 15:15 Kahve molası
15:15 - 15:45 Tütünsüz Üniversite ve Türkiye’de uygulama örnekleri
Fisun Sözen
15:45 - 16:00 Son söz
Seren Arpaz
16:00 - 16:30 Son test ve değerlendirme
Ali Nihat Annakkaya, Seren Arpaz

  SALON 4
POLİSOMNOGRAFİ KURSU
Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Yüksel Peker, Önder Öztürk
Saat Konu
08:00 - 08:10 Açılış Konuşması
Yüksel Peker
08:10 - 08:30 Tanışma ve Beklentilerin Alınması Program Tanıtımı, Ön Test
Önder Öztürk, Yüksel Peker
08:30 - 08:50 Uyku Bozuklukları Sınıflaması ve Tanımlar
Selma Fırat
08:50 - 09:10 Polisomnografi Tanımı ve Endikasyonları
Canan Gündüz Gürkan
09:10 – 09.30 Hasta hazırlanması ve kayıt protokolleri
Mustafa Saygın
09:30 – 09:50 Artefakt ve Atipik Paternler
Meral Uyar
09:50 – 10:30 Uyku Evrelerinin ve Arousal Skorlanması
Tansu Ulukavak Çiftçi
10:30 - 10:45 Kahve Molası
10:45 – 11:05 Solunumsal Olayların Skorlanması
Baran Balcan
11:05 – 11:25 Kardiyak Olayların Skorlanması
Yüksel Peker
11:25 – 11:45 Periyodik Bacak Hareketlerinin Skorlanması
Bülent Çiftçi
11:45 – 12:05 PSG Eşliğinde PAP Titrasyonu
Zeynep Zeren Uçar
12:05 – 12:30 PSG Raporlarının Değerlendirilmesi
Hikmet Fırat
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 Gruplar Halinde İnteraktif Polisomnografi Skorlama
Grup 1 Pratik Uygulama
Tansu Ulukavak Çiftçi
Grup 2 Pratik Uygulama
Mustafa Saygın
Grup 3 Pratik Uygulama
Sezai Taşbakan
15:00 – 15:30 Son Test
Sezai Taşbakan
15:30 – 16:00 Geri Bildirim, Katılım Belgesi Dağıtımı ve Kapanış
Yüksel Peker, Önder Öztürk

  SALON 9
GEBELİK VE AKCİĞER HASTALIKLARI KURSU
Kadın Görev Grubu
Kurs Başkanları: Arzu Yorgancıoğlu, Füsun Topçu
Saat Konu
09:00 - 09:10 Açılış konuşmaları, Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test
Arzu Yorgancıoğlu, Füsun Topçu
09:10 - 09:30 Radyolojik Görüntüleme ve Gebelik
Atadan Tunacı
09:30 - 09:50 Göğüs Cerrahisi Aciller ve Gebelik
Aykut Eliçora
09:50 - 10:10 Gebelik ve Emzirme Döneminde İlaç Etkileşimleri (Teratojen ve Süte Geçen)
Oğuz Mutlu
10:10 - 10:30 Toraks maligniteleri ve gebelik
Pınar Çelik
10:30 - 10:45 Kahve molası
10:45 - 11:05 Gebelik ve Tütün Bağımlılığı
Füsun Yıldız
11:05 - 11:25 Pulmoner Tromboemboli ve Gebelik
Füsun Topçu
11:25 - 11:45 Pulmoner Hipertansiyon ve Gebelik
Neşe Dursunoğlu
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 13:50 Solunum Sistemi Enfeksiyonları ve Gebelik
Metin Özkan
13:50 - 14:10 Tüberküloz ve Gebelik
Tülin Sevim
14:10 - 14:30 COVID-19 ve Gebelik
Esra Kunt Uzaslan
14:30 - 14:50 Solunum Fonksiyon Testleri ve Gebelik
Gaye Ulubay
15:00 - 15:15 Kahve Molası
15:15 - 15:35 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Gebelik
Ezgi Özyılmaz
15:35 - 15:50 Son test
15:50 - 16:00 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış
Arzu Yorgancıoğlu, Füsun Topçu

  SALON 12
PREMECOR KURSU
MECOR Görev Grubu
Kurs Başkanları: Zühal Karakurt, Özge Yılmaz
Saat Konu
17 Kasım 2021, Çarşamba
08:30 - 09:00 Tanışma
Zühal Karakurt, Özge Yılmaz
  Ön Test
Derya Kocakaya
09:00 - 09:30 Araştırma sorusu nasıl oluşturulur ve 2x2 tablo
Zühal Karakurt
09:30 - 10:30 GRUP ÇALIŞMASI: Araştırma sorusu oluşturma
10:30 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:15 Bilimsel araştırma dizaynları: Kohort
Özge Yılmaz
11:15 - 11:45 Bilimsel araştırma dizaynları: Kesitsel
Begüm Ergan
11:45 - 12:15 Bilimsel araştırma dizaynları: Olgu kontrol
Metin Akgün
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 KİŞİSEL ÇALIŞMA: Araştırma sorusu oluşturma, araştırma dizaynı ve 2x2 tablo
Derya Kocakaya
14:30 - 16:30 ÖĞRENCİ SUNUMLARI: Her Katılımcı Araştırma Sorusu, 2x2 Tablosu ve Araştırma Dizaynını Sunacak (4 Dakika Sunum, 6 Dakika Geribildirim)
Derya Kocakaya
18 Kasım 2021, Perşembe
08:30 - 09:00 Araştırma popülasyonu ve örneklem
Pınar Ay
09:00 - 09:30 Değişkenler
Seval Kul
09:30 - 10:00 Hata ve Karıştırıcılar
Ahmet Demir
  Son Test
Derya Kocakaya

                       
Saat SALON 1
21:00

Konuşmadığımız COVID

Ben Bilim Kurulu’ndayken...
Füsun Öner Eyüboğlu
Amaç: Bilim Kurulu’nun işleyişi

Medyaya Yetişmeye Çalışırken...
Kayıhan Pala
Amaç: Savunuculuk Faaliyeti

Doktor da COVID Olur mu?
Osman Elbek
Amaç: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

Felsefeci COVID Olursa...
Ferda Keskin
Amaç: Hasta ve Felsefeci Gözüyle Hastalık ve Gözetim

Cerrahlar Boş Otururken
Necati Çıtak
Amaç: COVID Dışı Hastalıkların Gözardı Edilişi

“Mini Sempozyum Oturumları online, diğer oturumlar hibrit olarak düzenlenecektir.”
Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
07.30-08:15

Mini Sempozyum Oturumu 1
Oturum Başkanları: Berrin Ceyhan, Haşim Boyacı

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 2
Oturum Başkanları: Özge Yılmaz, Mutlu Kuluöztürk

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 3
Oturum Başkanları: Ali Özdil, Aykut Eliçora

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 4
Oturum Başkanları: Gülcihan Özkan, Nazan Bayram

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 5
Oturum Başkanları: Sema Umut, Atınç Kayınova

Detaylar için tıklayınız.

08.30-10.00

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

İntertisyel Akciğer Hastalıklarına Olgularla Yaklaşım

Oturum Başkanları: Özlem Özdemir Kumbasar, Benan Müsellim

Tartışmacılar: Levent Tabak, Benan Müsellim, İsmail Hanta, Kayhan Çetin Atasoy, Dilek Yılmazbayhan

İPF Olgusu
Serap Argun Barış

HP Olgusu
Gülru Polat

BDH Olgusu
Fatma Çiftçi

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Pandemi ve Tele-Tıp

Oturum Başkanları: Deniz İnal İnce, Neslihan Durutürk

COVID-19 Döneminde Tele-Tıp Uygulamaları
Michele Vitacca

Göğüs Hastalıkları Rutininde Tele-Tıp Kullanımı
Göksel Altınışık Ergur

Tele-Pulmoner Rehabilitasyon Deneyimlerimiz
İpek Çaylı Candemir

Astım Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Güncel Ağır Astım Pratiği

Oturum Başkanları: Feyza Erkan, Sema Canbakan

Ağır Astımda Kullanılan Biyolojiklerin Etkileri
Dilşad Mungan

Biyolojik Ajanların Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Klinik ve Laboratuvar Parametreler
Sevim Bavbek

Ağır Astımda Diğer Tedaviler
Adile Berna Dursun

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

PANEL

Küçük Hava Yollarına Yakından Bakış

Oturum Başkanları: Bilun Gemicioğlu, Aslı Görek Dilektaşlı

Pletismograf ile Değerlendirme
Gaye Ulubay

IOS ile Havayolu Fonksiyonel Değerlendirme
Aslı Görek Dilektaşlı

Radyolojik Yöntemler ile Değerlendirme
Figen Demirkazık

Chiesi Firmasının Koşulsuz Desteğiyle...

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU - Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Meslektaşlarımız Anısına

Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalığı Olarak COVID-19

Oturum Başkanları: Levent Akyıldız, Fatma Erboy

Olgu Örnekleri (Sağlık Çalışanlarında Covid-19)
Çağla Pınar Taştan

Meslek Hastalığı Yönünde Yapılan Çalışmalar
İbrahim Akkurt

Hukuksal Boyutları (Başvuru Yolları, Yasal Haklar, vs)
Av. Mustafa Güler

Ülke Örnekleri
Abdulsamet Sandal

10.00-10.15 ARA
10.15-11.15

Astım Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Aşılar ve COVID-19’dan Korunma

Oturum Başkanları: Eyüp Sabri Uçan, Füsun Öner Eyüboğlu

COVID-19 Aşı Geliştirme ve Etkililik Çalışmaları
İhsan Gürsel

Güvenlik Profili (Yan Etkiler)
Abdullah Sayıner

Allerji ve Astım Varlığı COVID-19 Aşısı için Risk Faktörü müdür?
Ferda Öner Erkekol

Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

COVID-19 Salgını ile Yaşadığımız Mekanları Yeniden Tasarlamak (Kent ve Sağlık)

Oturum Başkanları: İbrahim Akkurt, Selin Çakmakcı

Kent ve Sağlık

Kayıhan Pala

Post-Covid Dönemde Mekanları Yeniden Düşünmek
Haluk Çalışır

Yaşanılası Kentler
Alpaslan Türkkan

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Klinik Sorunlarda Bu Yıl Ne Değişti?

Oturum Başkanı: Oya Kayacan

Antifibrotikler İPF Dışında da Kullanılabilir mi?
Oğuz Uzun

Oturum Başkanı: Orhan Arseven

Pulmoner Tromboembolide DOAK'ların Yeri
Şermin Börekçi

Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Post COVID-19 İzlem Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

Oturum Başkanları: Oğuz Kılınç, Cenk Babayiğit

Tartışmacılar: Ebru Çakır Edis, Cüneyt Saltürk, Pervin Korkmaz Ekren, Hanifi Yıldız, Buğra Kerget

Olgu 1
Abdullah Şimşek

Olgu 2
Nevra Arslan

Olgu 3
Tuğçe Şahin

KOAH Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

KOAH Büyük Vizitte

Oturum Başkanları: Ertürk Erdinç, Ayhan Varol

Tartışmacılar: Serdar Akpınar, Yelda Varol, Begüm Ergan, İpek Çaylı Candemir

KOAH’ta COVID-19’a Yaklaşım
İrem Şerifoğlu

KOAH’ta Yüksek Akım Oksijen Tedavisi
Ümran Sertçelik

KOAH’ta Palyatif Bakım
Demet Polat

11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30

UYDU SEMPOZYUMU

Astım İnhlasyon Tedavisinde Değişim Başlıyor
"Astımda 2 Yeni ÖDİ"


Dünyada Ölçülü Doz İnhaler Kullanımı
‘Astımda Yeni Bir Soluk : Mometezon+Formoterol’

Arzu Yorgancıoğlu

Türkiye’de Ölçülü Doz İnalere Bakış;
‘Astımda Yeni Bir Soluk: Flutikazon+Fomoterol’

İpek Kıvılcım Oğuzülgen
                       

UYDU SEMPOZYUMU

Ağır Eozinofilik Astım ve IL-5 Tedavisi
Ağır Persistan Eozinofilik Astımı Neden ve Nasıl Tedavi Etmeliyiz?

Gülfem Çelik
A. Füsun Kalpaklıoğlu

UYDU SEMPOZYUMU

“Acaba PAH Olabilir mi?
Gülfer Okumuş

Tüberküloz Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

İlaç Dirençli Olgularda DSÖ’nün 2019 Rehberindeki Önerileri

Oturum Başkanları: Zeki Kılıçarslan, Teyfik Turgut

Uygulayalım
Aylin Babalık

Uygulamayalım
Şeref Özkara

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Erken Evre Akciğer Kanseri Cerrahisinde Ne Değişti?

Oturum Başkanları: Hakan Kutlay, Volkan Baysungur

Erken Evre Akciğer Kanserinde Güncel Cerrahi Yaklaşımlar
Ümit Aydoğmuş

Erken Evre Akciğer Kanserinde Cerrahi Dışı Tedavi Yaklaşımları
Ali Kılıçgün

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00

ANA OTURUM-1

PANEL

Pandemi ve Öğrettikleri

Oturum Başkanları: Oya İtil, Ali Kocabaş

Ekolojik Yıkımın Sonucu Olarak Pandemi
Cavit Işık Yavuz

Pandemiyi İklim Krizi ile Birlikte Okumak
Nesrin Algan

Pandemiyi Eşitsizlik ve Kronik Hastalık Salgını ile Birlikte Okumak
Osman Elbek

Pandemi Bize Nasıl bir Dünya  ve Hayatın Gerekliliğini Gösteriyor
Elif Dağlı

       
15.00 - 15.15 Kahve Arası
15.15-16.00

Astım Çalışma Grubu

KONFERANS

Astımda Biyobelirteçler ve Hedefe Yönelik Tedavi

Oturum Başkanları: Füsun Kalpaklıoğlu, Aycan Yüksel

Astımda Klinikte Kullanılabilecek Biyobelirteçler ve Saptama Yöntemleri
Ioana Agache

Astımda Hedefe Yönelik Tedavi
Ebru Damadoğlu

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

PANEL

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Öksüz Hastalıklar

Oturum Başkanları: Nural Kiper, Arif Kut

21. Yüzyılda Bronşektazi; Tanı ve Yönetimi
Bülent Karadağ

Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tanı ve Tedavide Yenilikler
Nagehan Emiralioğlu

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

COVID-19 Mücadelesinde Demokratik/ Antidemokratik Yönetimler Daha Başarılıdır

Oturum Başkanları: Osman Elbek, Çağla Pınar Taştan

Demokratik Yönetimler Daha Başarılıdır
Kayıhan Pala

Antidemokratik Yönetimler Daha Başarılıdır
Yavuz Havlucu

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

KONFERANS

Tütün Kontrolünde Özel Gruplar

Oturum Başkanları: Funda Öztuna, Dilek Karadoğan

Göçmenler
Dilek Karadoğan

Çocuklar ve Gençler
Nazan Çobanoğlu

LGBTİ+ Gruplar
Pınar Pazarlı Bostan

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

KONFERANS

Akciğer Kanserinde Teknolojik Yenilikler

Oturum Başkanları: İnci Gülmez, Benan Çağlayan

Radiomics
Selen Bayraktaroğlu

Proteogenomics
Nalan Akyürek

16.00-16.15 Ara
16.15-17.15                        

UYDU SEMPOZYUMU

Kanıttan Kliniğe Yansımalarla Bugün Yarın KOAH 
Moderatör:
Esra Uzaslan 
Konuşmacı: Oğuz Kılınç 

UYDU SEMPOZYUMU

IPF’de Kritik Noktalar

Moderatör: 
Özlem Özdemir Kumbasar

Konuşmacılar:
Can Sevinç, İsmail Hanta

Program:
16:15-16:25
Açılış ve Sunum
Özlem Özdemir Kumbasar

16:25-16:45
IPF Tedavisinde Pirfenidon’un Etkinlik ve Güvenliği
Can Sevinç

16:45-17:05
IPF tedavisinde Pirfenidon Kullanımı İle İlgili Gerçek Yaşam Verileri
İsmail Hanta

17:05-17:15
Soru ve Katkılar

UYDU SEMPOZYUMU

Pandemi sürecinde KOAH ve ASTIM’da Nebül Tedavisine Güncel Yaklaşım
Moderatör ve Konuşmacı: Arzu Yorgancıoğlu
Tartışmacı: Begüm Ergan

Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

Göğüs Hastalıklarının Patogenezinin Anlaşılması ve Son Gelişmeler

Oturum Başkanları: Füsun Öztay, Canan Demir

Çip Üzerinde Akciğer
Sinem Taş

Solunum Hastalıklarında CRISPR Sistem Uygulamaları
Ayça Zeynep İlter

Solunum Hastalıklarında İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre (iPSC) Uygulamaları
Özgecan Kayalar

Akciğer Nakli Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Yeni Başlayan Hayatlar

Oturum Başkanları: Cemal Asım Kutlu, Nur Dilek Bakan

Tartışmacılar: Erdal Taşçı, Songül Büyükkale, Ali Özdil

Olgu Sunumu
Ertan Sarıbaş

Olgu Sunumu
Mehmet Furkan Şahin

Olgu Sunumu
Pervin Korkmaz Ekren

“Mini Sempozyum Oturumları online, diğer oturumlar hibrit olarak düzenlenecektir.”
Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
07.30-08:15

Mini Sempozyum Oturumu 6
Oturum Başkanları: İpek Özmen, Elif Yıldırım

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 7
Oturum Başkanları: Gönenç Ortaköylü, Tuğba Aslı Önyılmaz

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 8
Oturum Başkanları: Recep Işık, Celal Karlıkaya

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 9
Oturum Başkanları: Turgay Çelikel, Ali Kadri Çırak

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 10
Oturum Başkanları: Hilal Ermiş, Şebnem Yosunkaya

Detaylar için tıklayınız.

08.30-10.00

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Torasik Onkoloji Konseyi

Oturum Başkanları: Tuncay Göksel, Sevin Başer Öncel

Tartışmacılar: Tuncay Göksel, Kayhan Çetin Atasoy, Ayşegül Akgün, Durmuş Etiz, Mustafa Erman, Kutsal Turhan, Funda Demirağ

Olgu Sunumu
Ayşegül Tomruk Erdem

Olgu Sunumu
Feride Marım

Olgu Sunumu
Gökçen Ömeroğlu Şimşek

Olgu Sunumu
Şenay Yılmaz

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

PANEL

Türkiye’nin COVID-19 ile İmtihanı

Oturum Başkanları: Filiz Çağla Uyanusta Küçük, Nazlı Çetin

Salgın Neden Baskılanamadı?
Osman Elbek

Müthiş Tedavi Başarımız
Önder Ergönül

Neden Tükendik?
Merve Demirci Atik

Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

PANEL

COVID-19 Salgınını Tek Sağlık Perspektifinden Düşünmek

Oturum Başkanları: Hasan Bayram, Adnan Serpen

Ekoloji, Ekosistem ve Sağlık
Bülent Şık

Tek Sağlık Kavramı
Cavit Işık Yavuz

X Hastalığı ve Tek Sağlık Yaklaşımı
Selim Badur

İklim Krizi, Biyoçeşitlilik ve COVID-19
Doğanay Tolunay

KOAH Çalışma Grubu

PANEL

KOAH’ta Güncel Konular

Oturum Başkanları: Sinan Erginel, Aylin Özgen Alpaydın

KOAH ve Mikrobiyota
Ayşe Baha

KOAH’ta OMIC’ler
Elif Şen

KOAH ve Tele-Tıp
Aylin Özgen Alpaydın

Solunum Yetmezliği Çalışma Grubu

PANEL

COVID-19 Enfeksiyonunda ARDS Yönetimi

Oturum Başkanları: Ezgi Özyılmaz, Tekin Yıldız

Tanı Kriterleri ve Klinik Özellikleri
Emel Eryüksel

IMV Prensipleri
Nalan Adıgüzel

ECMO
Cenk Kıraklı

10.00-10.15 ARA
10.15-11.15

DSÖ-TTD ORTAK OTURUMU

PANEL

COVID-19: Dünya Deneyimi, Gelecekten Beklentiler

Oturum Başkanları: Arzu Yorgancıoğlu, Nurdan Köktürk

Salgını Tanımak: Çin Deneyimi
Bin Cao

Dijital Yenilikler ile Salgınla Başa Çıkmak: Sri Lanka Deneyimi
Pandula Siribaddana

Salgını Yönetmek: DSÖ Perspektifi
Soumya Swaminathan

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

PANEL

Fibrotik İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım

Oturum Başkanları: Haluk Türktaş, Fatma Çiftçi

Fibrotik İntertisyel Akciğer Hastalığına Radyolojik Yaklaşım
Canan Akman

Fibrotik İnterstisyel Akciğer Hastalığına Klinik Yaklaşım
Nesrin Moğulkoç

Fibrotik Akciğer Hastalığında Tedavi Önerileri
Özlem Özdemir Kumbasar

Nobel İlaç Firmasının Koşulsuz Desteğiyle...

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Çalışan Sağlığı ve COVID-19

Oturum Başkanları: Peri Arbak, Güngör Ateş

İşyerlerinde Uygulamalar ve COVID-19 Sonrası İşe Dönüş
Arif Müezzinoğlu

İşyerlerinde Aşılama
Özlem Kurt Azap

Özel Kurumlarda Çalışanlarda Uygulamalar ve Öneriler
Çağlar Çuhadaroğlu

Astım Çalışma Grubu

OTURUM TİPİ: YUVARLAK MASA

Pandemi Döneminde Astım

Oturum Başkanları: Ali Fuat Kalyoncu, Zeynep Sözener

COVID-19 Astım Pratiğinde Neleri Değiştirdi?
İ. Kıvılcım Oğuzülgen

COVID-19 ve Astımda Biyolojik Ajanların Kullanımı
Bilun Gemicioğlu

Astım Yönetiminde Covid 19‘un Erken Gündeme Getirdiği: Tele-Tıp
Gülfem Elif Çelik

Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu

OTURUM TİPİ: YUVARLAK MASA

TTD Toplumda Gelişen Pnömoniler Uzlaşı Raporu Güncelleme

Oturum Başkanları: Füsun Öner Eyüboğlu, Metin Özkan

Tartışmacılar: Abdullah Sayıner, Ayşın Şakar Coşkun, Ebru Çakır Edis, Cenk Babayiğit, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu

11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30

UYDU SEMPOZYUMU


Paradigmalarda Değişim Zamanı
Moderatör:
Gülfer Okumuş

Konuşmacılar:
Wim Wuyts
Murat İnanç

UYDU SEMPOZYUMU
                     


GSK TÜKETİCİ SAĞLIĞI UYDU SEMPOZYUMU
Nikotin Replasman Tedavisi
Konuşmacı: Esra Uzaslan, Pelin Duru Çetinkaya

UYDU SEMPOZYUMU
                           

Neden Proaktif Olmalıyız?
Moderatör: Dilşad Mungan

İnisiyatifi Siz Alın, Astımı Kontrol Altına Alın
Dilşad Mungan, Ömür Aydın

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

PANEL

Pediyatri Kliniğinde Sık Karşılaştığımız Hastalıklarda Son Gelişmeler

Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Esen Demir

Kronik Öksürük: Tanı, Yönetim Algoritması ve Yeni Tedaviler
Fazilet Karakoç

Tüberküloz Tanısındaki Yenilikler ve Biyobelirteçler
Erkan Çakır

Çocuklarda COVID-19 Pnömonisi ve Uzun Dönem İzlemi
Ela Erdem Eralp

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

KONFERANS

Uniportal VATS: Geçmiş, Bugün ve Gelecek

Oturum Başkanları: Özgür Samancılar, Ozan Usluer

Uniportal VATS: Geçmiş, Bugün ve Gelecek
Alan Sihoe

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00

ANA OTURUM-2

KONFERANS

İnflamasyon, COVID-19 ve Akciğer Hastalıkları

Oturum Başkanları: Oya İtil, Hasan Bayram

Astım-Allerji ve COVID-19
Cezmi Akdiş

KOAH ve COVID-19
Ali Önder Yıldırım

IPF ve COVID-19
Nesrin Moğulkoç

Allerjene Özgü Toleransı Kıran Mekanizmalar
Mübeccel Akdiş

       
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.00

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Obstrüktif Havayolu Hastalıklarında Bronkoskopik Yeni Tedavi Yaklaşımları

Oturum Başkanları: Toros Selçuk, Ömer Özbudak

KOAH
Thomas Gildea

Astım
Cantürk Taşçı

Akciğer Nakli Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Covid-19 ve Akciğer Nakli

Oturum Başkanları: Füsun Öner Eyüboğlu, Erdal Yekeler

Liste Hastası Riske Atılmalı mı?
Ali Özdil

Post-COVID Hastada Beklenti ve Zorluklar
Peter Jaksch

KOAH Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

KOAH’a Farklı Açıdan Bakış

Oturum Başkanları: Nurdan Köktürk, Alev Gürgün

Yaşamın Erken Dönemlerinde KOAH'ın izleri
Alvar Agusti

Pre-KOAH
Bartolome R. Celli

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

PANEL

Mediastinal Lezyonlarda Püf Noktalar

Oturum Başkanları: Ahmet Başoğlu, Onur Genç

Mediasten Cerrahisinin Solunumsal Komplikasyonları
Şükrü Dilege

Mediastinal Lezyonlarda Cerrahi Ayrıntılar
Berker Özkan

Tüberküloz Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

COVID-19 ve Tüberküloz Birlikteliği

Oturum Başkanları: Hayati Bilgiç, Enver Yalnız

Tüberküloz Tanısında Durum ve Gecikmeler
Suha Özkan

COVID-19 ile Tüberküloz Birlikteliğinde Tüberküloz Kliniği, Tedavisi
Ahmet Görkem Er

16.00-16.15 Ara
16.15-17.15

UYDU SEMPOZYUMU


Uzmanlar, Kanıtlar ve Deneyimler Işığında Ağır Allerjik Astım Tedavisine Güncel Yaklaşım

Moderatör
:Arzu Yorgancıoğlu

Ağır Allerjik Astım Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Berna Dursun

20 Yıllık Deneyimiyle Hastalardan Neleri Öğrendik ?

Dane Ediger 

UYDU SEMPOZYUMU

Astım ve KOAH tedavisine G3’lü Yaklaşım

Moderatör:
Alev Gürgün

Konuşmacılar:
Abdullah Sayıner
İpek Kıvılcım Oğuzülgen

UYDU SEMPOZYUMU


Pulmoner Emboli’de Antikoagülasyon ve Eliquis’in Yeri

Konuşmacı:

Gülfer Okumuş

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

COVID-19: Erken Entübasyon/Geç Entübasyon

Oturum Başkanları: Sait Karakurt, Özlem Moçin

Erken Entübasyon
Serpil Öcal

Geç Entübasyon
Begüm Ergan

Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

Spesifik Hasta Gruplarında ve Pandemide Uyku Apnesinin Yönetimi

Oturum Başkanları: Sadık Ardıç, Önder Öztürk

Koroner Yoğun Bakımda
Dursun Dursunoğlu

Gebelikte
Tansu Ulukavak Çiftçi

Pandemi Sürecinde
Yüksel Peker

17.15-17.30 Ara
17.30-18.30

 

 

DİKKAT ÇEKENLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Figen Deveci, Şehnaz Olgun Yıldızeli

MS-02 - An Investigation of SARS-CoV-2 RNA on Particulate Matter (PM) Samples Collected From Various Centres in Turkey
Nur Konyalilar, Özgecan Kayalar, Akif Arı, Gizem Babuçcu, Özlem Doğan, Füsun Can, Ülkü Şahin, Eftade Gaga, Levent Kuzu, Pelin Arı, Mustafa Odabaşı, Yücel Taşdemir, Sıddık Cindoruk, Fatma Esen, Egemen Sakın, Burak Çalışkan, Lokman Tecer, Merve Fıçıcı, Ahmet Altın, Burcu Onat, Coşkun Ayvaz, Burcu Uzun, Fatma Kunt, Bihter Olgun, Gülen Güllü, Elif Uzunpınar, Hasan Bayram

MS-47 - Can Articial Intelligence Assistance Increase Pulmonologist Performance in The Diagnosis of COVID-19 with Thorax CT?

Erdal İn, Ayşegül Altıntop Geçkil, Gürkan Kavuran, Mahmut Şahin, Nurcan Kırıcı Berber, Mutlu Kuluöztürk

MS-31 - Uzun COVID-19: TTD-TURCOVID Çok Merkezli Kayıt Çalışması Uzun Dönem Sonuçları
Serap Argun Barış, Oya Baydar Toprak, Pelin Duru Çetinkaya, Füsun Fakılı, Nurdan Köktürk, Seval Kul, Özgecan Kayalar, Yıldız Tütüncü, Emel Azak, Mutlu Kuluöztürk, Pınar Aysert Yıldız, Pelin Pınar Deniz, Oğuz Kılınç, İlknur Başyiğit, Haşim Boyacı, İsmail Hanta, Neslihan Köse, Gülseren Sağacan, Çağlar Çuhadaroğlu, Hacer Kuzu Okur, Hasan Selçuk Özger, Begüm Ergan, Mehtap Hafızoğlu, Abdullah Sayıner, Esra Nurlu Temel, Önder Öztürk, Tansu Ulukavak Çiftçi

MS-05 - “DAT-Asthma Türkiye” Türkiye’de Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetinde Astım Veri Tabanı Kaydı Çalışması
Gülfem Çelik, Ömür Aydın, Metin Keren, İlkay Koca Kalkan, Ayşe Baççıoğlu, Ferda Öner Erkekol, Zeynep Çelebi Sözener, Ebru Damadoğlu, Sacide Rana Işık, Elif Yelda Niksarlıoğlu, Mehmet Atilla Uysal, Astım Veri Tabanı Araştırmacı Grubu

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Güvenli Cerrahi Nasıl Olmalı? COVID-19’un Öğrettikleri

Oturum Başkanları: Tamer Altınok, Erkmen Gülhan

Hasta Seçimi ve Hazırlığı
Aslı Gül Temel

Operasyon ve Postop Takip
Özgür Katrancıoğlu

Acil Hastalarda Yaklaşım
Muhammet Ali Beyoğlu

     
18.30-19.30

Müsilaj ve Son Nefes
Levent Artüz

       
Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
07.30-08:15

Astım Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

Sağlık Sistemlerinde Astımı İyi Yönetebiliyor muyuz?

Oturum Başkanları: Ali Fuat Kalyoncu, Yavuz Havlucu

Gelişmiş Ülkelerdeki Sağlık Sistemlerinde Astım Yönetimi İle İlgili Örnekler
Arzu Yorgancıoğlu

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Sağlık Sistemlerinde Astım Yönetimi İle İlgili Örnekler
Ali Fuat Kalyoncu

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Pandemide Home Ofis Çalışma ve Akıllı Binaların Sağlığa Etkileri

Oturum Başkanları: Zafer Sak, Nilüfer Aykaç

Home Ofis Çalışmalardaki Sağlık Sorunları
Nur Töreyin

Radon Etkileri
Merve Demirci Atik

Akıllı Binalar ve Havalandırma Sistemleri
Haluk Çalışır

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

KONFERANS

MAS’ta Antisitokin Ajanlar ve Komplikasyonları

Oturum Başkanları: Özlem Ediboğlu, Cüneyt Saltürk

Antisitokin Ajanlar
Gökay Güngör

Enfeksiyöz Komplikasyonların Yönetimi
Meltem Taşbakan

MECOR Görev Grubu

KONFERANS

Dünden Bugüne MECOR Türkiye

Oturum Başkanları: Oya İtil, Metin Akgün

MECOR Türkiye: 13 Yılın Değerlendirmesi
Zühal Karakurt

MECOR’un Geleceği: 2.0 ve Online Eğitim
Özge Yılmaz

Öğrenci Gözüyle: Kazanımlar ve Beklentiler
Eylem Tuncay, Yağmur Gizem Timurhan, Damla Karadeniz Güven

KOAH Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

KOAH Alevlenmeleri Yönetimi: TATD/TTD Klinik Uygulama Rehberi

Oturum Başkanı: Mehmet Polatlı, Nurettin Özgür Doğan

Tartışmacılar: Mehmet Polatlı, Nurdan Köktürk, Elif Şen, Yelda Varol, Aylin Özgen Alpaydın, Begüm Ergan

08.30-10.00

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu PANEL - Ercüment Ege Anısına

Tütün-Nikotin-Pandemi

Oturum Başkanları: Esra Kunt Uzaslan, Aslı Görek Dilektaşlı

Tütün Kullanımı ve COVID-19 İlişkisi Son Veriler
Banu Salepci

Pandemi Sırasında Dünyada ve Türkiye’de Tütün Kullanımı
Pınar Ay

Endüstri Pandemide Nasıl Çalıştı?
Elif Dağlı

Pandemi ve Aksayan Tütün Kontrolü
Oğuz Kılınç

Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

COVID-19 Tanı ve Tedavisi Zor Olgular

Oturum Başkanları: Atilla Akkoçlu, Abdullah Sayıner

Tartışmacılar: Abdullah Sayıner, Sait Karakurt, Yavuz Havlucu, d Cantürk Taşçı, Nesrin Öcal

Olgu 1
Fatma Tokgöz Akyıl

Olgu 2
Nursel Türkoğlu Selçuk

Olgu 3
Ökkeş Gültekin

Olgu 4
İlker Yılmam

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Akciğer Kanseri ve KOAH Birlikteliğinde Pulmoner Rehabilitasyonun Yeri

Oturum Başkanları: Birsen Mutlu, Pınar Ergün

Tartışmacılar: Pınar Çelik, İpek Çaylı Candemir, Seray Hazer, Lütfiye Kılıç

Olgu Yönetimi
Şenay Yılmaz

Preoperatif Pulmoner
Rehabilitasyon

Filiz Taşdemir

Cerrah Gözüyle Pulmoner Rehabilitasyonun Operabilite ve Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi
Seray Hazer

Tüberküloz Çalışma Grubu

PANEL

Tüberküloz Hastalarının Temaslıları ve Latent Tüberküloz Enfeksiyonu

Oturum Başkanları: Serir Özkan, Süha Özkan

Türkiye’de Tüberküloz Temaslıları ve Koruyucu Tedavide Durum (Tüberküloz Daire Başkanlığı)
Mine Yenice

Tüberküloz Temaslılarının Saptanması, Tetkik ve Takipleri (Temaslılarını Belirleme, Muayene ve Takip Standartları)
Şule Kızıltaş

Tüberküloz Hasta Temaslıları ve Bağışıklığı Baskılanmamışlarda Koruyucu Tedavi
Tülay Bulut

Bağışıklığı Baskılanmış Kişilerde Tüberküloz Koruyucu Tedavisi
Deniz Kızılırmak

Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Obstrüktif Uyku Apnesinde Sorunlu Olgular!

Oturum Başkanları: Ahmet Demir, Bülent Çiftçi

Tartışmacılar: Özen Kaçmaz Başoğlu, Haşim Boyacı, Yüksel Peker, Sebahat Genç, Sezai Taşbakan, Hikmet Fırat, Ömer Araz, Mehmet Ali Habeşoğlu

Nereden Çıktı Bu Santral Olaylar?
Canan Gündüz Gürkan

Hastam Cihaza Rağmen Neden Hala Gündüzleri Uyuyor?
Baran Balcan

Hastam Neden Hala Cihaza Uyum Sağlayamadı?
Berker Öztürk

Eyvah Hastam Bir De Hipoksik!
Selma Fırat

10.00-10.15 Ara
10.15-11.15

KOAH Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

TTD’nin GOLD 2021’e Bakışı

Oturum Başkanları: Ali Kocabaş, Mehmet Polatlı

Tartışmacılar: Ali Kocabaş, Lütfi Çöplü, Sibel Atış Naycı, Oğuz Kılınç, Nurdan Köktürk, Alev Gürgün, Elif Şen, Aylin Özgen Alpaydın, Funda Elmas, Ayşe Baha

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Torasik Onkolojik Tedavilerde Son Gelişmeler

Oturum Başkanları: Bahar Kurt, Meltem Tor

Girişimsel Tedavilerde Yenilikler
Thomas Gildea

Hedefe Yönelik Tedavilerde Yenilikler
Gökçen Ömeroğlu Şimşek

İmmünoterapide Son Gelişmeler
Haydar Karakuş

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

Olası İdyopatik Pulmoner Fibrozis Tanısında Tartışmalı Durumlar

Oturum Başkanları: Gülfer Okumuş, Oğuz Uzun

Minimal İnvaziv Girişimler (BAL/Kriyobiyopsi) Yapılmalı
Kemal Can Tertemiz

Cerrahi Biyopsi Yapılmalı
Levent Tabak

Astım Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Astımda Basamak Tedavisinde Yöntemler: Sabit Doz Uygulaması/ Kurtarıcı İdame Tedavi (KİT)

Oturum Başkanları: Ülkü Bayındır, Ayşe Bilge Öztürk

Basamak 1 ve 2’de KİT
Rana Işık

Basamak 3-4’te KİT Yaklaşımı
Leyla Pur Özyiğit

Çocuk ve Adolesanlarda KİT Yaklaşımı
Ersoy Civelek

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

COVID-19 ve Pulmoner Rehabilitasyon

Oturum Başkanları: Sema Savcı, Nalan Adıgüzel

Tartışmacılar: Deniz İnal İnce, Özlem Ediboğlu, Dicle Kaymaz, İpek Özmen

Hastane Yatışı Gerekli COVID-19 Pnömonisi Olgusunda
Elif Yıldırım

Yoğun Bakın Ünitesinde İzlenen Olguda, Akut Fazda
Meral Karakış

Post Akut Dönemde, Uzun Süre Yoğun Bakım Yatışı Sonrası
Naciye Vardar Yağlı

11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30  

Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu

KONFERANS

Ülkemizde COVID-19 Aşı Çalışmaları

Oturum Başkanı: Füsun Öner Eyüboğlu, Ayşın Şakar Coşkun

Ülkemizde COVID-19 Aşı Çalışmaları
Aykut Özdarendeli

UYDU SEMPOZYUMU


SABA Overuse ve Astım Tedavisi
Arzu Yorgancıoğlu
Sibel Atış Naycı

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

KONFERANS

Pulmoner Hipertansiyonda Risk Değerlendirmesi ve Tedavi Yaklaşımı

Oturum Başkanları: Can Sevinç, Elif Yılmazel Uçar

Pulmoner Hipertansiyon Tedavisinde Risk Değerlendirmesi
Zeynep Pınar Önen

Pulmoner Hipertansiyonda Tedavi Yaklaşımı
Gülfer Okumuş

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

Akciğer Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Zor Durumlar ve Karar Anı

Oturum Başkanları: Serdar Onat, Oğuzhan Özyurtkan

Negatifleşmeyen Cerrahi Sınır
Levent Alpay

Sürpriz Nodül (Parankimal - Plevral)
Selçuk Gürz

Kontrol Edilemeyen Güdük Hava Kaçağı
Serdar Onat

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Çocuk Göğüs Hastalıkları Büyük Vizitte

Oturum Başkanları: Sevgi Pekcan, Demet Can

Tartışmacılar: Diclehan Orhan, Ayşe Tana Aslan, Demet Can, Saniye Girit, Recep Savaş

ChILD
Emine Atağ

Kemik İliği Nakli Komplikasyonu
Nilay Baş İkizoğlu

İmmün Yetmezliğin Akciğer Bulguları
Gökçen Dilşa Tuğcu

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00

ANA OTURUM-3

YUVARLAK MASA

TTD Perspektifinden Türkiye’de COVID-19

Oturum Başkanları: Eyüp Sabri Uçan, Nurdan Köktürk

Tartışmacılar: Oya İtil, Elif Dağlı, Ali Fuat Kalyoncu, Abdullah Sayıner, Hasan Bayram, Füsun Öner Eyüboğlu, Füsun Yıldız, Benan Müsellim, Oğuz Kılınç, Osman Elbek, Haluk Çalışır, Levent Akyıldız, Pelin Duru Çetinkaya, Berna Dursun, Göksel Altınışık Ergur , Yavuz Havlucu

       
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.00

Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

MİNİ KONFERANS

Pandemi ve Hava Kirliliği

Oturum Başkanları: Sebahat Genç, Merve Erçelik

Hava Kirliliğinin COVID-19’ a Etkisi
Nilüfer Aykaç

Hava Kirliliği- COVID-19 İlişkisinde Altta Yatan Mekanizmalar
Hasan Bayram

Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu

KONFERANS


Omik Teknolojilerinin Kliniğe Yansıması

Oturum Başkanları: Leyla Pur Özyiğit, Ali Önder Yıldırım

Omik Teknolojilerin Astımda Uygulanması
Milena Sokolowska

Allerjide Kişiselleştirilmiş Tıp
Maria M. Escribese

Erken Kariyer Görev Grubu

KONFERANS


Etkililik ve Misyon

Oturum Başkanları: Tiago Alfaro, Aycan Yüksel

TTD-EKGG 2. Yılı Üzerine Güncelleme
İlim Irmak

ERS Erken Kariyer Grubu Örneği Üzerinden Erken Kariyer Üyelerine Desteğin Önemi
Carlos Robalo Cordeiro

TTD-EKGG Gelecek Hedefler
Metin Akgün

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

Pulmoner Emboli Tedavisinde Tartışmalı Durumlar

Oturum Başkanları: Numan Ekim, Füsun Topçu

Orta Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Olgularında Trombolitik Uygulanmalı
Züleyha Bingöl

Orta Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Olgularında Antikoagulan Uygulanmalı
Serhat Erol

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

Akciğer Kanseri Cerrahisinde Rehberlere Uyum

Oturum Başkanları: Salih Topçu, Feridun Işık

Ameliyatı Öncelikle Rehbere Göre Yapmam
İrfan Taştepe

Ameliyatı Öncelikle Rehbere Göre Yaparım
Ilgaz Doğusoy

16.00-16.15 Ara
16.15-17.15

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Olgu Örnekleri ile Hemoptizili Hastaya Yaklaşım

Oturum Başkanları: Toros Selçuk, Hüseyin Yıldırım

Tartışmacılar: Sedat Altın, Cantürk Taşçı, Erdal İn, Gülşah Günlüoğlu

Bronkoskopik Yöntemler
Ethem Yıldız

Radyolojik Yöntemler
Deniz Doğan Mülazımoğlu

Klinik-Laboratuvar Yöntemler
Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

PANEL

Tütün Kontrol Programlarına Uyum ve Sürdürülebilirlik

Oturum Başkanları: Füsun Yıldız, Leyla Sağlam

Düz Paket Uygulaması ve Sonuçları
Elif Dağlı

Tütün Ürünleri Vergilendirilmesi
Efza Evrengil

Kamusal Tütün Kontrolü Organizasyonu
Mustafa Seydioğulları

Yeni Tehditler ve Kenevir
Charlotta Pisinger

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

PANEL

İnsan Çağı Biterken

Oturum Başkanları: Yeşim Yasin, Merve Demirci Atik

Geleceğin Tıbbı ve Giyilebilir Cihazlar
Canan Dağdeviren

Post-İnsan
İsmail Gezgin

İnsan Çağı Bitemez, Çünkü...
Neyyire Yasemin Yalım

Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu

YUVARLAK MASA

Pandemide Kadın Olmak

Oturum Başkanları: Pınar Çelik, İlknur Başyiğit

COVID-19 ve Cinsiyet
Esra Kunt Uzaslan

COVID-19 Döneminde Kadın Hekim Olmak
Pelin Duru Çetinkaya

COVID-19’da Kadınlarda Türkiye Verileri (TURCOVID-19)
Füsun Fakılı

Gebelerde COVID-19 Takip ve Tedavisi
Eylem Sercan Özgür

PANEL

Covid-19 Bulaşma Mekanizmasında Yeni Gelişmeler. Nasıl Biliniyordu? Neler Değişti?

Oturum Başkanları: Ali Kocabaş, Abdullah Sayıner

Bulaşma Mekanizmasının Değişim Öyküsü
Haluk Çalışır

Damlacık ve Aerosol Bulaşma Mekanizmaları
Oğuz Kılınç

Yeni Kavramlar ile Neleri Değiştirmeliyiz?
Oya İtil

17.30 KAPANIŞ
     
Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
08.30-10.00

AKILCI İLAÇ OTURUMU

Oturum Başkanı: Figen Deveci
Konuşmacı : Ethem Yıldız

       
10.00-10.15 Ara
10.15-11.15

TORAKS AİLE BULUŞMASI
PANDEMİ: Gençlere Soruyoruz

Kolaylaştırıcı:
Ali Kadri Çırak, Ege Güleç Balbay, Yavuz Havlucu

Tartışmacılar:
Şennur Özen, Melih Büyükşirin, Merve Erçelik, Şaban Melih Şimşek, Fatih Tekin, Maide Gözde İnam, Nazlı Hüma Teke, Mehmet Parlak, Şeyma Tunç

       
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30

TORAKS AİLE BULUŞMASI
AKADEMİK İLERLEME: Neler Yapmalıyım?

Kolaylaştırıcılar: Hasan Bayram, Ali Önder Yıldırım, Yasemin Saygıdeğer

Tartışmacılar:
Aylin Güngör, Burcu Baran, Ferhat Çetinkaya, Damla Gündüz, Gülfem Özduygu, Aslıhan Korkmaz, Nazlı Çetin, Orkun Eray Terzi, Ömer Selim Unat, Merve Sinem Oğuz

       
12.30-13.30 Öğle Yemeği