Bilimsel Program - Kurslar
Taslak sunum slaytını indirmek için tıklayınız.

Çıkar Çatışması Beyanı (COI) için EBAP’ın önerdiği standart slaytını indirmek için tıklayınız.

*Pandemi koşullarına ve kurs başvuru sayılarına göre kursların uygulanmasında değişiklik yapılabilir.
**Burs başvuruları sadece Hibrit olan kurslar için geçerli olacaktır.

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Sevin Başer Öncel, Kayhan Çetin Atasoy
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
08:00 - 08:30 Açılış konuşmaları    
08:30 - 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test    
09:00 - 09:30 SPN tanımı, sıklığı, etiyolojisi Feride Marim Kuramsal Ders
09:30 - 10:00 SPN malignkarekterinin radyolojik bulguları Kayhan Çetin Atasoy Kuramsal Ders
10:00 - 10:30 SPN takibi, Fleishner ve diğer rehber önerileri Haydar Karakuş Kuramsal Ders
10:30 - 10:45 Kahve molası    
10:45 - 11:15 SPN de ne zaman cerrahi- Vaka örnekleri Kutsal Turhan Olgu Tartışması
11:15 - 11:45 SPN de malignite olasılık modelleri (Brock-CT sonrası, Herdel-PET sonrası..) Meltem Tor Olgu Tartışması
11:45 - 12:15 Multible nodüllere klinik yaklaşım- Vaka örnekleri Gökçen Ömeroğlu Şimşek Olgu Tartışması
12:15 - 12:30 Son test, Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış    
Torasik Onkoloji Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Pınar Çelik, Figen Demirkazık
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
13:30 - 13:45 Açılış konuşmaları Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test    
13:45 - 14:05 Postoperatif izlem Kutsal Turhan Olgu Tartışması
14:05 - 14:25 Postoperatif izlemde radyolojik değerlendirme Recep Savaş Olgu Tartışması
14:25 - 14:45 RT, SBRT ve beyin RT’ si sonrasında izlem Durmuş Etiz Olgu Tartışması
14:45 - 15:00 Tartışma    
15:00 - 15:15 Kahve Molası    
15:15 - 15:35 RT, SBRT sonrasında radyolojik izlem Figen Demirkazık Olgu Tartışması
15:35 - 15:55 Immunoterapi sonrası radyolojik izlem Selen Bayraktaroğlu Olgu Tartışması
15:55 - 16:15 Radyolojik olarak gözden kaçırılan malign lezyonlar (interaktif radyolojik değerlendirme) Pınar Çelik Olgu Tartışması
16:15 - 16:30 Tartışma    
16:30 - 17:00 Son test Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış    
Astım Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Rana Işık, Ebru Damadoğlu
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
08:00 - 08:15 Açılış konuşmaları Rana Işık, Ebru Damadoğlu  
08:15 - 08:40 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Rana Işık, Ebru Damadoğlu  
08:40 - 09:00 Allerji nedir, astımda alerjinin önemi Ebru Damadoğlu Kuramsal sunum
09:00 - 09:20 Astımlı hastada allerjiye yönlendiren anamnez ve muayene bulguları Ömür Aydın Kuramsal sunum
09:20 - 09:40 Allerjide invivo tanı testleri Dane Ediger Kuramsal sunum
09:40 - 10:00 Allerjide invitro tanı testleri Ayşe Baccıoğlu Kuramsal sunum
10:00 - 10:30 Tartışma    
10:30 - 10:40 Kahve Molası    
10:40 - 11:00 Astım ve allerjik rinit birlikteliği Münevver Erdinç Kuramsal sunum
11:00 - 11:20 Astımlı hastada ilaç allerjisi İlkay Koca Kalkan Kuramsal sunum
11:20 - 11:40 Astımda ürtiker ve anjioödem Yavuz Selim Demirel Kuramsal sunum
11:40 - 12:00 Astımda anafilaksi Öznur Abadoğlu Kuramsal sunum
12:00 - 12:30 Tartışma    
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği    
13:30 - 13:50 Astımda eozinofiliye yaklaşım Gülden Paşaoğlu Karakış Kuramsal sunum
13:50 - 14:10 Astımda Total IgE yüksekliğine yaklaşım Metin Keren Kuramsal sunum
14:10 - 14:30 Allerjik bronkopulmoner aspergilloz (ABPA) Selen Uslu Karaoğlanoğlu Kuramsal sunum
14:30 - 14:50 Allerjik astım ve rinitte primer ve sekonder korunma Rana Işık Kuramsal sunum
14:50 - 15:10 Allerjik astımda tedavi, immünoterapi Özlem Göksel Kuramsal sunum
15.10 - 15:20 Tartışma    
15:20 - 16:00 Son test,geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış    
Çevre Sağlığı Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Ali Kocabaş, Nilüfer Aykaç
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
08:30-08:45 Açılış konuşması Ali Kocabaş  
08:45-09:15 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test    
09:15-09:45 Ekoloji ile ilgili temel kavramlar ve yaygın ekolojik sorunlar Cavit Işık Yavuz Kuramsal ders
09:45-10:15 Ekolojik sorunların ve ekolojik bilincin tarihsel gelişimi ve neoliberalizmin etkileri Zeynep Kadirbeyoğlu Kuramsal ders
10:15-10:30 Tartışma    
10:30-10:45 Kahve molası    
10:45-11:10 Hava kirliliği, sağlık etkileri ve çevresel adaletsizlik Nilüfer Aykaç Kuramsal ders
11:10-11:35 İklim krizi nedir, neden oldu,gelecek öngörüleri Levent Kurnaz Kuramsal ders
11:35-12:00 İklim krizinin sağlık etkileri Nilay Etiler Kuramsal ders
12:00-12:25 Diğer ekolojik sorun örnekleri Doğanay Tolunay Kuramsal ders
12:25-12:30 Tartışma    
12:30-13:30 Yemek    
13:30-14:00 Dünyada ekolojik sorunların mevcut durumu ve önleme çalışmaları Nesrin Algan Kuramsal ders
14:00-14:30 Türkiye’de ekolojik sorunların mevcut durumu ve önleme çalışmaları Nuran Talu Kuramsal ders
14:30-15:00 Tartışma    
15:00-15:15 Kahve Molası    
15:15-15:45 Hekimler, hekim örgütleri ve ekoloji Kayıhan Pala Kuramsal ders
15:45-16:15 Ekosistem ve akciğer hastalıkları (KOAH, Enfeksiyon, Astım, Akciğer kanseri, Çocuk) Meltem Tor
Ayşe Baha
Ela Erdem Eralp
 
16:15-16:45 Bu kursta neler öğrendik Haluk Çalışır  
17:00-18:45 Forum, Ne Yapalım   Forum
17:45-18:00 Son test    
  Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış    
Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Öğleden Önce: Deniz Doğru Ersöz, Bülent Karadağ
Öğleden sonra: Zeynep Seda Uyan, Güzin Cinel
Saat Konu Eğitici
08:00 - 08:15 Açılış konuşmaları Deniz Doğru Ersöz, Bülent Karadağ, Zeynep Seda Uyan, Güzin Cinel
08:15 - 08:30 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test  
08:30 - 09:00 Kistik fibroziste patofizyoloji ve çocukluktan erişkine klinik bulgular Uğur Özçelik
09:00 - 09:30 KF tanısı ve tanıda karşılaşılan zorluklar Yasemin Gökdemir
09:30 - 10:00 Kistik fibrozis yenidoğan taramasında işleyişle ilgili sorunlar ve tarama testi pozitif belirsiz tanılı (CFSPID) olgulara yaklaşım Tuğba Şişmanlar
10:00 - 10:30 Kistik fibrozis hastalarının solunum sistemi izleminde rehberlerin önerileri ve takipte kullanılan yeni yöntemler Nazan Çobanoğlu
10:30 - 10:45 Kahve molası  
10:45 - 11:30 Kistik fibroziste solunum yolundan sık izole edilen mikroorganizmalarda eradikasyon, kronik kolonizasyona yaklaşım ve pulmoner alevlenmelerin yönetimi Sedat Öktem
11:30 - 12:00 Kistik fibrozis tedavisinde yenilikler Ebru Yalçın
12:00 - 12:30 KF’li hastanın erişkin KF merkezine devri ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar Deniz Doğru Ersöz
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği  
13:30 - 14:00 Olgu-Tartışma (Düşük tartılı çocuk- Enzim replasman tedavisi ve beslenme) Ayşe Ayzıt Atabey Kılınç / Figen Gülen
14:00 - 14:30 Olgu-Tartışma (Erişkin KF-Atipik mikobakteri) Pınar Ergenekon / Ayşen Bingöl
14:30 - 15:00 Olgu-Tartışma (Erişkin KF-ABPA) Beste Özsezen / Nevin Uzuner
15:00 - 15:15 Kahve Molası  
15:15 - 15:45 Olgu-Tartışma (Erişkin KF komplikasyon: Diyabet) Melih Hangül / Mehmet Köse
15:45 - 16:15 Erişkinde son dönem KF ve akciğer nakli Joseph Pilewski
16:15 - 16:30 Son test  
16:30 - 16:45 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış  
Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Zeynep Pınar Önen, Gül Öngen
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
08:00 - 08:30 Açılış konuşmaları Zeynep Pınar Önen, Gül Öngen  
08:30 - 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test    
09:00 - 09:30 PE tanı ve tedavisi Eylem Özgür Sercan Kuramsal sunum
09:30 - 10:00 KTEPH tanı ve tedavisi Gülfer Okumuş Kuramsal sunum
10:00 - 10:30 PH tanı ve tedavisi Gül Öngen Kuramsal sunum
10:30 - 10:45 Kahve Molası    
10:45 - 11:15 1 PTE Olgusu Serap Argun Barış Olgu Tartışması
11:15 - 11:45 1 KTEPH Olgusu Pınar Yıldız Gülhan Olgu Tartışması
11:45 - 12:15 1 PAH Olgusu Ersan Atahan Olgu Tartışması
12:15 - 12:30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış    
Klinik Sorunlar Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Gülfer Okumuş, İsmail Hanta
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
13:30 - 14:00 Açılış konuşmaları Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Gülfer Okumuş, İsmail Hanta  
14:00 - 14:20 İPF tanı ve tedavi yaklaşımı Fatma Çiftçi Kuramsal sunum
14:20 - 14:40 HP tanı ve tedavi yaklaşımı Serhat Erol Kuramsal sunum
14:40 - 15:00 Bağ doku hastalıklarına bağlı İAH Ebru Çakır Edis Kuramsal sunum
15:00 - 15:15 Kahve molası    
15:15 - 15:45 1 İPF Baran Gündoğuş Olgu Sunumu
15:45 - 16:15 1 BDH Aylin Pıhtılı Olgu Sunumu
16:15 - 16:45 1 HP Huriye Berk Takır Olgu Sunumu
16:45 - 17:00 Sarkoidoz Merve Sinem Oğuz Olgu Sunumu
17:00 - 17:30 Son test, geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış    
Pulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Pınar Ergün, Melda Sağlam
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
08:00 - 08:30 Açılış konuşmaları Pınar Ergün, Melda Sağlam  
08:30 - 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Pınar Ergün, Melda Sağlam  
09:00 - 09:45 Tele-PR aday hastalar Dicle Kaymaz Kuramsal ders/Beceri eğitimi
09:45 - 10:30 Tele-PR değerlendirme yöntemleri Melda Sağlam Kuramsal ders/Beceri eğitimi
10:30 - 10:45 Kahve molası    
10:45 - 11:30 Tele-PR uygulama modelleri (telefon, videokonferans, SMS, vb.) Sabri Serhan Olcay Kuramsal ders/Beceri eğitimi
11:30 - 12:00 Tele-tedavide PR yaklaşımları nasıl değişir? -Solunumsal rehabilitasyon açısından- Gülşah Barğı Kuramsal ders/Beceri eğitimi
12:00 - 12:30 Tele-tedavide PR yaklaşımları nasıl değişir? -Egzersiz eğitimi açısından Neslihan Durutürk Kuramsal ders/Beceri eğitimi
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği    
  Oturum Başkanları: Lütfiye Kılıç, İpek Çaylı Candemir    
13:30 - 14:00 Tele-PR’da kullanılan izlem yöntemleri ve güvenlik Tuğba Göktalay Kurumsal ders
14:00 - 15:00 Olgu Sunumları- (telefon takibi, senkronize videokonferans, gözetimsiz PR model örnekleri ile) Dilber Yılmaz, İpek Özmen, İpek Çaylı Candemir, Neslihan Durutürk Olgu tartışması
15:00 - 15:15 Son test    
15:15 - 15:30 Geri Bildirim & Kapanış    
Sağlık Politikaları Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Çağla Pınar Taştan, Yavuz Havlucu
Saat Konu Eğitici
08:30 – 09.00 Tanışma, Beklentiler ve Program Tanıtımı Çağla Pınar Taştan & Yavuz Havlucu
09:00 - 09:30 SARS-CoV-2: İnsan Yapımı Virüs “Doğuşu ve Bulaşması” Haluk Çalışır
09:30 - 10:00 COVID-19’da Uzak Asya Neden Başarılı “Kültürel Faktörler” Ayşecan Terzioğlu
10:00 - 10:30 Batı Dünyasının Gelişmiş Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Neden Çöktü? Onur Hamzaoğlu
10:30 - 10:45 Kahve Arası  
10:45 - 11:15 Bilim Politikası: Tedavi Yaklaşımları “Rehber, Antiviral Tedavi, Aşı Araştırmaları” Meltem Taştaban
11:15 - 11:45 Maske, Mesafe, Hijyen ve Karantina “Mutlak İyi ve Kötünün Ötesinde” Ferda Keskin
11:45 - 12:15 Toplum Bağışıklığı ve İnsan Hakları Şebnem Korur Fincancı
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği  
13:30 - 14:00 COVID-19 ve Tarihteki Diğer Salgınlar “Benzerlikler ve Farklılıklar” Fatih Artvinli
14:00 - 15:00 Üç Bakış ve Üç Muhasebe, Bilim Kurulu, TTD, TTB Füsun Öner Eyüboğlu, Oya İtil, Feride Aksu Tanık
15:00 - 15:15 Kahve Arası  
15:15 - 16:00 Geri Bildirim & Kapanış Çağla Pınar Taştan, Yavuz Havlucu
Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Özlem Ediboğlu, Sinem Güngör
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
08:00 - 08:10 Açılış konuşmaları Özlem Ediboğlu  
08:10 - 08:30 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Özlem Ediboğlu, Sinem Güngör  
08:30 - 09:00 Akut Solunum yetmezliği tanı ve tedavisi Sinem Güngör Kuramsal ders
09:00 - 09:30 NIV / HFO Berrin Er Kuramsal ders
09:30 - 10:00 Güvenli entübasyon, güvenli sedasyon Hüseyin Arıkan Kuramsal ders
10:00 - 10:30 IMV stratejileri - Basınçlar, Prone Özlem Yazıcıoğlu Moçin Kuramsal ders
10:30 - 10:45 Kahve molası    
10:45 - 11:15 Weaning Eylem Tunçay Kuramsal ders
11:15 - 11:45 Antikoagülasyon, plazma tedavisi Ezgi Özyılmaz Kuramsal ders
11:45 - 12:15 Steroid tedavisi Sait Karakurt Kuramsal ders
12:15 - 12:30 Sorular    
12:30 - 13:30 Yemek    
13:30 - 14:00 Sitokin filtresi,Mezenkimal kök hücre tedavisi İnşa Ekiz İşcanlı  
14:00 - 15:00 NIV, HFO Özlem Ediboğlu
Özlem Yazıcıoğlu Moçin Sinem Güngör
Eylem Tunçay
İnşa Ekiz İşcanlı
Berrin Er
Grup çalışması
15:00 – 15:15 Kahve Molası    
15:15 - 16:15 IMV, entübasyon Özlem Ediboğlu
Özlem Yazıcıoğlu Moçin Sinem Güngör
Eylem Tunçay
İnşa Ekiz İşcanlı
Berrin Er
Grup çalışması
16:15 - 16:30 Son test    
16:30 - 17:00 Geri Bildirim & Kapanış Özlem Ediboğlu, Sinem Güngör  
Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Ömer Özbudak, Sedat Altın
Saat Konu Eğitici
08:30 - 09:00 Açılış konuşmaları ,tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Sedat Altın, Ömer Özbudak
09:00 - 09:30 EBUS Bronkoskopi; anatomi, hasta hazırlığı Ezgi Demirdöğen
09:30 - 10:00 EBUS Bronkoskopi; Örneklerle uygulama Ömer Özbudak
10:00 - 10:30 Periferik akciğer lezyonlarında bronkoskopik tanısal yöntemler (radial EBUS, Navigasyon) Demet Karnak
10:30 - 10:45 Kahve molası  
10:45 - 11:15 EBUS bronkoskopi; örneklerin hazırlanması ve patolojik tanıda önemi nedir? Deniz Nart
11:15 - 12:00 Simulasyon cihazı eşliğinde EBUS bronkoskopi uygulamasının Yapılması Ömer Özbudak
    Cantürk Taşçı
    Ezgi Demirdöğen
12:00 - 12:30 Son test, geri bildirim & kapanış Sedat Altın, Ömer Özbudak
Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Kurs Başkanları:Öner Dikensoy, Toros Selçuk
Saat Konu Eğitici
13:30 - 13:45 Açılış konuşmaları, Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Öner Dikensoy, Toros Selçuk
13:45 - 14:15 Tanısal plevral sıvı belirteçleri Öner Dikensoy
14:15 - 15:00 İnvaziv tanısal yaklaşım (Torasentez, Kapalı Plevra İğne Biyopsileri, Görüntüleme Eşliğinde Biyopsiler) Hüseyin Yıldırım
15:00 – 15:15 Kahve Molası  
15:15 - 15:45 Plevranın görüntülenmesi Koray Hekimoğlu
15:45 - 16:15 Toraks USG Hüseyin Yıldırım
16:15 - 16:45 Medikal Torakoskopi Erdal İn
16:45 - 17:00 Son test, Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış  
Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu
Kurs Başkanları:Gaye Ulubay, Bilun Gemicioğlu
Saat Konu Eğitici
08:30 - 09:00 Açılış konuşmaları, Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Gaye Ulubay, Öznur Yıldız
09:00 - 09:30 SFT’de parametreler ne anlatır? Aslı Görek Dilektaşlı
09:30 - 10:00 Laboratuvar standartları Miraç Öz
10:00 - 10:30 Doğru spirometrik ölçüm Öznur Yıldız
10:30 - 10:45 Kahve molası  
10:45 - 11:15 Akım volüm halkasının değeri Elif Şen
11:15 - 11:45 Statik akciğer volümleri nasıl ölçülür? (He dilüsyon, N2 arındırma) Eylem Sercan Özgür
11:45 - 12:15 Pletismografi ile akciğer volümleri ölçümü Gaye Ulubay
12:15 - 13:30 Yemek  
13:30 – 14:00 Solunum kas fonksiyonlarının değerlendirilmesi Esen Kıyan
14:00 – 14:30 Küçük havayolu işlevleri ölçülebilir mi Aslı Görek Dilektaşlı
14:30 – 15:00 Difüzyon kapasitesi ölçümü Şermin Börekçi
15:00 – 15:15 Kahve Molası  
15:15 – 15:45 Değerlendirme ve örnekler Şermin Börekçi, Eylem Sercan Özgür
15:45 – 16:15 Pratik Eylem Sercan Özgü, Miraç Öz
16:15 – 16:30 Son test, Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış  
Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu
Kurs Başkanları:Yasemin Saygıdeğer, Ali Naycı
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
08:15 - 08:30 Açılış konuşmaları Yasemin Saygıdeğer  
08:30 - 09:00 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Yasemin Saygıdeğer, Ali Naycı  
09:00 - 09:30 Protein analiz yöntemleri; western blot ve ELISA Füsun Öztay Kuramsal sunum
09:30 - 10:00 DNA ve RNA Analiz Yöntemleri Özgecan Kayalar Kuramsal sunum
10:00 - 10:30 İmmunohistokimyasal Tanı Yöntemleri Hasan Yüksel Kuramsal sunum
10:30 - 10:45 Kahve molası    
10:45 - 11:30 Solunum Yolu Hücre Dizi Kültürleri Canan Demir İnteraktif
11:30 - 12:00 Laboratuvar pratiklerinden örnekler Yasemin Saygıdeğer İnteraktif
12:00 - 12:30 İn vitro ve İn vivo Araştırmalarda Etik Kurul Onayı ve Proje Yazımında Temel Noktala Özge Yılmaz Kuramsal sunum
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği    
13:30 - 14:00 Hayvan Çalışmalarında Planlama ve Uygun Model ve Denek Seçimi Nasıl Yapılmalı Ali Naycı Kuramsal sunum
14:00 - 15:00 Pratik uygulama: Örnek araştırma sorusu üzerinden uygun hayvan modeli ve denek seçiminin yapılması Ali Naycı Küçük grup çalışması
15:00 - 15:15 Kahve molası    
15:15 - 16:00 Son test, Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış Yasemin Saygıdeğer  
Tütün Kontrol Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Ali Nihat Anakkaya, Seren Arpaz
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
08:30 - 09:00 Açılış konuşmaları Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test    
09:00 - 09:20 Tütün kontrolünde ulusal ve global perspektif Elif Dağlı Kuramsal sunum
09:20 - 09:40 Güncel tütün verileri ne söylüyor? Cumhuriyet tarihine tarihindeki tüketim rekoruna nasıl ulaştık? Osman Elbek Kuramsal sunum
09:40 - 10:00 Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi ve MPOWER: hangisi, neden? Levent Akyıldız Kuramsal sunum
10:00 - 10:30 TKÇS Etki Değerlendirme Çalışması Efza Evrengil Kuramsal sunum
10:30 - 10:45 Kahve molası    
10:45- 11:00 TKÇS’nin küresel sigara tüketimine etkisi Pınar Pazarlı Bostan Kuramsal sunum
11:00 - 11:20 Endüstrinin ayak izleri (endüstri desteki vakıflar ve faaliyetleri) Banu Salepçi Kuramsal sunum
11:20 - 11:40 Kamu – STK işbirliği, STK’ların politika gelişimine katkısı Filiz Çağla Uyanusta Küçük Kuramsal sunum /Beceri eğitimi
11:40 - 12:00 Yeni tütün ürünleri, yeni tehditler Nihat Annakkaya Kuramsal sunum
12:00 - 12:20 E-sigara, Isıtılmış tütün ürünleri: Uluslararası dernekler ve TTD ne diyor Pelin Duru Çetinkaya Kuramsal sunum
12:20 - 13:30 Öğle yemeği    
13:30 - 14:00 Sigara bırakma polikliniklerimizden durum tespiti: Neredeydik, nereye geldik? Esra Kunt Uzaslan Kuramsal sunum
14:00 - 14:30 Sigara bırakma polikliniklerinde gerçek yaşam ve iyileştirmeye yönelik öneriler Atilla Uysal Kuramsal sunum
14:30 - 15:00 Tütünsüz Üniversite Hedefi için Adımlar Dilek Aslan Kuramsal sunum /Beceri eğitimi
15:00 - 15:15 Kahve molası    
15:15 - 15:45 Tütünsüz Üniversite ve Türkiye’de uygulama örnekleri Fisun Sözen Kuramsal sunum /Beceri eğitimi
15:45 - 16:00 Son söz Seren Arpaz  
16:00 - 16:30 Son test ve değerlendirme    
Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu
Kurs Başkanları: Yüksel Peker, Önder Öztürk
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
08:00 - 08:10 Açılış konuşması Yüksel Peker  
08:10 - 08:30 Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Önder Öztürk, Yüksel Peker  
08:30 - 08:50 Uyku bozuklukları sınıflaması ve tanımlar Selma Fırat Kuramsal sunum
08:50 - 09:10 Polisomnografi tanımı ve endikasyonları Canan Gündüz Gürkan Kuramsal sunum
09:10 – 09.30 Hasta hazırlanması ve kayıt protokolleri Mustafa Saygın Kuramsal sunum
09:30 – 09:50 Artefakt ve atipik paternler Meral Uyar Kuramsal sunum /Beceri eğitimi
09:50 – 10:30 Uyku evrelerinin ve arousal skorlanması Tansu Ulukavak Çiftçi Kuramsal sunum /Beceri eğitimi
10:30 - 10:45 Kahve Molası    
10:45 – 11:05 Solunumsal olayların skorlanması Baran Balcan Kuramsal sunum /Beceri eğitimi
11:05 – 11:25 Kardiyak olayların skorlanması Yüksel Peker Kuramsal sunum /Beceri eğitimi
11:25 – 11:45 Periyodik bacak hareketlerinin skorlanması Bülent Çiftçi Kuramsal sunum /Beceri eğitimi
11:45 – 12:05 PSG eşliğinde PAP titrasyonu Zeynep Zeren Uçar Kuramsal sunum /Beceri eğitimi
12:05 – 12:30 PSG raporlarının değerlendirilmesi Hikmet Fırat Beceri eğitimi
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği    
13:30 - 15:00 Gruplar Halinde İnteraktif Polisomnografi Skorlama    
Grup 1 Pratik uygulama Tansu Ulukavak Çiftçi Küçük grup çalışması
Grup 2 Pratik uygulama Mustafa Saygın Küçük grup çalışması
Grup 3 Pratik uygulama Sezai Taşbakan Küçük grup çalışması
15:00 – 15:30 Son test Sezai Taşbakan  
15:30 – 16:00 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış Yüksel Peker, Önder Öztürk  
Kadın Görev Grubu
Kurs Başkanları: Arzu Yorgancıoğlu, Füsun Topçu
Saat Konu Eğitici Eğitim Yöntemi
09:00 - 09:10 Açılış konuşmaları, Tanışma ve beklentilerin alınması program tanıtımı, ön test Arzu Yorgancıoğlu, Füsun Topçu  
09:10 - 09:30 Radyolojik Görüntüleme ve Gebelik Atadan Tunacı Kuramsal ders
09:30 - 09:50 Göğüs Cerrahisi Aciller ve Gebelik Aykut Eliçora Kuramsal ders
09:50 - 10:10 Gebelik ve Emzirme Döneminde İlaç Etkileşimleri (Teratojen ve Süte Geçen) Oğuz Mutlu Kuramsal ders
10:10 - 10:30 Toraks maligniteleri ve gebelik Pınar Çelik Kuramsal ders
10:30 - 10:45 Kahve molası    
10:45 - 11:05 Gebelik ve Tütün Bağımlılığı Füsun Yıldız Kuramsal ders
11:05 - 11:25 Pulmoner Tromboemboli ve Gebelik Füsun Topçu Kuramsal ders
11:25 - 11:45 Pulmoner Hipertansiyon ve Gebelik Neşe Dursunoğlu Kuramsal ders
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği    
13:30 - 13:50 Solunum Sistemi Enfeksiyonları ve Gebelik Metin Özkan Kuramsal ders
13:50 - 14:10 Tüberküloz ve Gebelik Tülin Sevim Kuramsal ders
14:10 - 14:30 COVID-19 ve Gebelik Esra Kunt Uzaslan Kuramsal ders
14:30 - 14:50 Solunum Fonksiyon Testleri ve Gebelik Gaye Ulubay Kuramsal ders
15:00 - 15:15 Kahve Molası    
15:15 - 15:35 Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Gebelik Ezgi Özyılmaz Kuramsal ders
15:35 - 15:50 Son test    
15:50 - 16:00 Geri bildirim, katılım belgesi dağıtımı ve kapanış Arzu Yorgancıoğlu, Füsun Topçu  
MECOR Görev Grubu
Kurs Başkanları: Zühal Karakurt, Özge Yılmaz
Saat Konu Eğitici
17 Kasım 2021, Perşembe
08:30 - 09:00 Tanışma Zühal Karakurt, Özge Yılmaz
09:00 - 09:30 Araştırma sorusu nasıl oluşturulur ve 2x2 tablo Zühal Karakurt
09:30 - 10:30 GRUP ÇALIŞMASI: Araştırma sorusu oluşturma  
10:30 - 10:45 Kahve Arası  
10:45 - 11:15 Bilimsel araştırma dizaynları: Kohort Özge Yılmaz
11:15 - 11:45 Bilimsel araştırma dizaynları: Kesitsel Begüm Ergan
11:45 - 12:15 Bilimsel araştırma dizaynları: Olgu kontrol Metin Akgün
12:15 - 13:30 Öğle Yemeği  
13:30 - 14:30 KİŞİSEL ÇALIŞMA: Araştırma sorusu oluşturma, araştırma dizaynı ve 2x2 tablo  
14:30 - 16:30 ÖĞRENCİ SUNUMLARI: Her katılımıcı araştırma sorusu, 2x2 tablosu ve araştırma dizaynını sunacak ( 4 dakika sunum, 6 dakika geribildirim) ----ÖĞRENCİ SAYISINA GÖRE 2 GRUBA BÖLÜNEBİLİR  
18 Kasım 2021, Cuma
08:30 - 09:00 Araştırma popülasyonu ve örneklem Pınar Ay
09:00 - 09:30 Değişkenler Seval Kul
09:30 - 10:00 Hata ve Karıştırıcılar Ahmet Demir

Saat SALON A
21:00

Konuşmadığımız COVID

Ben Bilim Kurulu’ndayken...
Füsun Öner Eyüboğlu
Amaç: Bilim Kurulu’nun işleyişi

Medyaya Yetişmeye Çalışırken...
Kayıhan Pala
Amaç: Savunuculuk Faaliyeti

Doktor da COVID Olur mu?
Osman Elbek
Amaç: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

Felsefeci COVID Olursa...
Ferda Keskin
Amaç: Hasta ve Felsefeci Gözüyle Hastalık ve Gözetim

Cerrahlar Boş Otururken
Necati Çıtak
Amaç: COVID Dışı Hastalıkların Gözardı Edilişi

Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
07.30-08:15

Mini Sempozyum Oturumu 1
Oturum Başkanları: Berrin Ceyhan, Serpil Tekgül

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 2
Oturum Başkanları: Özge Yılmaz, Mutlu Kuluöztürk

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 3
Oturum Başkanları: Ali Özdil, Aykut Eliçora

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 4
Oturum Başkanları: Gülcihan Özkan, Nazan Bayram

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 5
Oturum Başkanları: Sema Umut, Atınç Kayınova

Detaylar için tıklayınız.

08.30-10.00

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

İntertisyel Akciğer Hastalıklarına Olgularla Yaklaşım

Oturum Başkanları: Özlem Özdemir Kumbasar, Benan Müsellim

Tartışmacılar: Levent Tabak, Benan Müsellim, İsmail Hanta, Kayhan Çetin Atasoy, Dilek Yılmazbayhan

İPF Olgusu
Serap Argun Barış

HP Olgusu
Gülru Polat

BDH Olgusu
Fatma Çiftçi

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Pandemi ve Tele-Tıp

Oturum Başkanları: Deniz İnal İnce, Neslihan Durutürk

COVID-19 Döneminde Tele-Tıp Uygulamaları
Michele Vittaca

Göğüs Hastalıkları Rutininde Tele-Tıp Kullanımı
Göksel Altınışık Ergur

Tele-Pulmoner Rehabilitasyon Deneyimlerimiz
İpek Çaylı Candemir

Astım Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Güncel Ağır Astım Pratiği

Oturum Başkanları: Feyza Erkan, Sema Canbakan

Ağır Astımda Kullanılan Biyolojiklerin Etkileri
Dilşad Mungan

Biyolojik Ajanların Etkinliğinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Klinik ve Laboratuvar Parametreler
Sevim Bavbek

Ağır Astımda Diğer Tedaviler
Adile Berna Dursun

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

PANEL

Küçük Hava Yollarına Yakından Bakış

Oturum Başkanları: Bilun Gemicioğlu, Aslı Görek Dilektaşlı

IOS ile Havayolu Fonksiyonel Değerlendirme
Aslı Görek Dilektaşlı

Pletismograf ile Değerlendirme
Gaye Ulubay

Radyolojik Yöntemler ile Değerlendirme
Figen Demirkazık

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalığı Olarak COVID-19

Oturum Başkanları: Levent Akyıldız, Fatma Erboy

Olgu Örnekleri (Sağlık Çalışanlarında Covid-19)
Çağla Pınar Taştan

Meslek Hastalığı Yönünde Yapılan Çalışmalar
İbrahim Akkurt

Hukuksal Boyutları (Başvuru Yolları, Yasal Haklar, vs)
Av. Mustafa Güler

Ülke Örnekleri
Abdulsamet Sandal

10.00-10.15 ARA
10.15-11.15

Astım Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Aşılar ve COVID-19’dan Korunma

Oturum Başkanları: Eyüp Sabri Uçan, Füsun Öner Eyüboğlu

COVID-19 Aşı Geliştirme ve Etkililik Çalışmaları
İhsan Gürsel

Ülkemizde COVID-19 Aşı Çalışmaları
Aykut Özdarendeli

Alerji ve Astım Varlığı COVID-19 Aşısı için Risk Faktörü müdür?
Ferda Öner Erkekol

Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

COVID-19 Salgını ile Yaşadığımız Mekanları Yeniden Tasarlamak (Kent ve Sağlık)

Oturum Başkanları: İbrahim Akkurt, Selin Çakmakcı

Kent ve Sağlık

Kayıhan Pala

Post-Covid Dönemde Mekanları Yeniden Düşünmek
Haluk Çalışır

Yaşanılası Kentler
Alpaslan Türkkan

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Klinik Sorunlarda Bu Yıl Ne Değişti?

Oturum Başkanı: Oya Kayacan

Antifibrotikler İPF Dışında da Kullanılabilir mi?
Oğuz Uzun

Oturum Başkanı: Orhan Arseven

Pulmoner Tromboembolide DOAK'ların Yeri
Şermin Börekçi

Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Post COVID-19 İzlem Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar

Oturum Başkanları: Oğuz Kılınç, Cenk Babayiğit

Tartışmacılar: Ebru Çakır Edis, Cüneyt Saltürk, Pervin Korkmaz Ekren, Hanifi Yıldız, Buğra Kerget

Olgu 1
Abdullah Şimşek

Olgu 2
Nevra Arslan

Olgu 3
Tuğçe Şahin

KOAH Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

KOAH Büyük Vizitte

Oturum Başkanları: Ertürk Erdinç, Ayhan Varol

Tartışmacılar: Serdar Akpınar, Yelda Varol, Begüm Ergan, İpek Çaylı Candemir

KOAH’ta COVID-19’a Yaklaşım
İrem Şerifoğlu

KOAH’ta Yüksek Akım Oksijen Tedavisi
Ümran Sertçelik

KOAH’ta Palyatif Bakım
Demet Polat

11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30

UYDU SEMPOZYUMU

Astım İnhlasyon Tedavisinde Değişim Başlıyor
‘’ Astımda 2 Yeni ÖDİ’’


Dünyada Ölçülü Doz İnhaler Kullanımı
‘Astımda Yeni Bir Soluk : Mometezon+Formoterol’

Arzu Yorgancıoğlu

Türkiye’de Ölçülü Doz İnalere Bakış;
‘Astımda Yeni Bir Soluk: Flutikazon+Fomoterol’

İpek Kıvılcım Oğuzülgen

UYDU SEMPOZYUMU

Ağır Eozinofilik Astım ve IL-5 Tedavisi
Moderatör:
A. Füsun Kalpaklıoğlu

Astımda Persistan Eozinofilik Enflamasyon Neden Bir Problemdir?

Tip 2 Astımda Fenotipleme Nasıl Yapılır?
Gülfem Çelik

UYDU SEMPOZYUMU

“Acaba PAH Olabilir mi?
Zeynep Pınar Önen
Gülfer Okumuş

Tüberküloz Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

İlaç Dirençli Olgularda DSÖ’nün 2019 Rehberindeki Önerileri

Oturum Başkanları: Zeki Kılıçarslan, Teyfik Turgut

Uygulayalım
Aylin Babalık

Uygulamayalım
Şeref Özkara

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Erken Evre Akciğer Kanseri Cerrahisinde Ne Değişti?

Oturum Başkanları: Hakan Kutlay, Volkan Baysungur

Erken Evre Akciğer Kanserinde Güncel Cerrahi Yaklaşımlar
Ümit Aydoğmuş

Erken Evre Akciğer Kanserinde Cerrahi Dışı Tedavi Yaklaşımları
Ali Kılıçgün

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00

ANA OTURUM-1

PANEL

Pandemi ve Öğrettikleri

Oturum Başkanları: Oya İtil, Ali Kocabaş

Ekolojik Yıkımın Sonucu Olarak Pandemi
Cavit Işık Yavuz

Pandemiyi İklim Krizi ile Birlikte Okumak
Nesrin Algan

Pandemiyi Eşitsizlik ve Kronik Hastalık Salgını ile Birlikte Okumak
Osman Elbek

Pandemi Bize Nasıl bir Dünya  ve Hayatın Gerekliliğini Gösteriyor
Elif Dağlı

       
15.00 - 15.15 Kahve Arası
15.15-16.00

Astım Çalışma Grubu

KONFERANS

Astımda Biyobelirteçler ve Hedefe Yönelik Tedavi

Oturum Başkanları: Füsun Kalpaklıoğlu, Aycan Yüksel

Astımda Klinikte Kullanılabilecek Biyobelirteçler ve Saptama Yöntemleri
Ioana Agache

Astımda Hedefe Yönelik Tedavi
Ebru Damadoğlu

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

PANEL

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Öksüz Hastalıklar

Oturum Başkanları: Nural Kiper, Arif Kut

21. Yüzyılda Bronşektazi; Tanı ve Yönetimi
Bülent Karadağ

Çocukluk Çağı İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Tanı ve Tedavide Yenilikler
Nagehan Emiralioğlu

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

COVID-19 Mücadelesinde Demokratik/ Antidemokratik Yönetimler Daha Başarılıdır

Oturum Başkanları: Osman Elbek, Çağla Pınar Taştan

Demokratik Yönetimler Daha Başarılıdır
Kayıhan Pala

Antidemokratik Yönetimler Daha Başarılıdır
Yavuz Havlucu

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

KONFERANS

Tütün Kontrolünde Özel Gruplar

Oturum Başkanları: Pınar Pazarlı Bostan, Funda Öztuna

Göçmenler
Dilek Karadoğan

Çocuklar ve Gençler
Nazan Çobanoğlu

LGBTİ+ Gruplar
Pınar Pazarlı Bostan

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

KONFERANS

Akciğer Kanserinde Teknolojik Yenilikler

Oturum Başkanları: İnci Gülmez, Benan Çağlayan

Radiomics
Selen Bayraktaroğlu

Proteogenomics
Nalan Akyürek

16.00-16.15 Ara
16.15-17.15

UYDU SEMPOZYUMU

Kanıttan Kliniğe Yansımalarla Bugün Yarın KOAH 
Moderatör:
Esra Uzaslan 
Konuşmacı: Oğuz Kılınç 

UYDU SEMPOZYUMU

Can Sevinç
Özlem Özdemir Kumbasar
İsmail Hanta olarak

UYDU SEMPOZYUMU

Pandemi sürecinde KOAH ve ASTIM’da Nebül Tedavisine Güncel Yaklaşım
Arzu Yorgancıoğlu
Begüm Ergen

Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

Göğüs Hastalıklarının Patogenezinin Anlaşılması ve Son Gelişmeler

Oturum Başkanları: Füsun Öztay, Canan Demir

Çip Üzerinde Akciğer
Sinem Taş

Solunum Hastalıklarında CRISPR Sistem Uygulamaları
Ayça Zeynep İlter

Solunum Hastalıklarında İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre (iPSC) Uygulamaları
Özgecan Kayalar

Akciğer Nakli Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Yeni Başlayan Hayatlar

Oturum Başkanları: Cemal Asım Kutlu, Nur Dilek Bakan

Tartışmacılar: Erdal Taşçı, Songül Büyükkale, Ali Özdil

Olgu Sunumu
Ertan Sarıbaş

Olgu Sunumu
Mehmet Furkan Şahin

Olgu Sunumu
Pervin Korkmaz Ekren

20:00-21:00

TORAKS AİLE BULUŞMASI
PANDEMİ: Gençlere Soruyoruz

Kolaylaştırıcı:
Ali Kadri Çırak, Ege Güleç Balbay, Yavuz Havlucu

Tartışmacılar:
Şennur Özen, Melih Büyükşirin, Merve Erçelik, Şaban Melih Şimşek, Fatih Tekin, Maide Gözde İnam, Nazlı Hüma Teke, Mehmet Parlak, Şeyma Tunç

       
Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
07.30-08:15

Mini Sempozyum Oturumu 6
Oturum Başkanları: İpek Özmen, Elif Yıldırım

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 7
Oturum Başkanları: Gönenç Ortaköylü, Tuğba Aslı Önyılmaz

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 8
Oturum Başkanları: Recep Işık, Celal Karlıkaya

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 9
Oturum Başkanları: Turgay Çelikel, Ali Kadri Çırak

Detaylar için tıklayınız.

Mini Sempozyum Oturumu 10
Oturum Başkanları: Hilal Ermiş, Şebnem Yosunkaya

Detaylar için tıklayınız.

08.30-10.00

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Torasik Onkoloji Konseyi

Oturum Başkanları: Tuncay Göksel, Sevin Başer Öncel

Tartışmacılar: Tuncay Göksel, Kayhan Çetin Atasoy, Ayşegül Akgün, Durmuş Etiz, Mustafa Erman, Kutsal Turhan, Funda Demirağ

Olgu Sunumu
Ayşegül Tomruk Erdem

Olgu Sunumu
Feride Marım

Olgu Sunumu
Gökçen Ömeroğlu Şimşek

Olgu Sunumu
Şenay Yılmaz

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

PANEL

Türkiye’nin COVID-19 ile İmtihanı

Oturum Başkanları: Filiz Çağla Uyanusta Küçük, Nazlı Çetin

Salgın Neden Baskılanamadı?
Osman Elbek

Müthiş Tedavi Başarımız
Önder Ergönül

Neden Tükendik?
Merve Demirci Atik

Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

PANEL

COVID-19 Salgınını Tek Sağlık Perspektifinden Düşünmek

Oturum Başkanları: Hasan Bayram, Adnan Serpen

Ekoloji, Ekosistem ve Sağlık
Bülent Şık

Tek Sağlık Kavramı
Cavit Işık Yavuz

X Hastalığı ve Tek Sağlık Yaklaşımı
Selim Badur

İklim Krizi, Biyoçeşitlilik ve COVID-19
Doğanay Tolunay

KOAH Çalışma Grubu

PANEL

KOAH’ta Güncel Konular

Oturum Başkanları: Sinan Erginel, Sibel Atış Naycı

KOAH ve Mikrobiyota
Ayşe Baha

KOAH’ta OMIC’ler
Elif Şen

KOAH ve Tele-Tıp
Aylin Özgen Alpaydın

Solunum Yetmezliği Çalışma Grubu

PANEL

COVID-19 Enfeksiyonunda ARDS Yönetimi

Oturum Başkanları: Ezgi Özyılmaz, Tekin Yıldız

Tanı Kriterleri ve Klinik Özellikleri
Emel Eryüksel

IMV Prensipleri
Nalan Adıgüzel

ECMO
Cenk Kıraklı

10.00-10.15 ARA
10.15-11.15

DSÖ-TTD ORTAK OTURUMU

PANEL

COVID-19: Dünya Deneyimi, Gelecekten Beklentiler

Oturum Başkanları: Arzu Yorgancıoğlu, Öner Dikensoy

Salgını Tanımak: Çin Deneyimi
Bin Cao

Dijital yenilikler ile salgınla başa çıkmak: Srilanka Deneyimi
Pandula Siribaddana

Salgını Yönetmek: DSÖ Perspektifi
Soumya Swaminathan

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

PANEL

Fibrotik İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım

Oturum Başkanları: Haluk Türktaş, Fatma Çiftçi

Fibrotik İntertisyel Akciğer Hastalığına Radyolojik Yaklaşım
Canan Akman

Fibrotik İnterstisyel Akciğer Hastalığına Klinik Yaklaşım
Nesrin Moğulkoç

Fibrotik Akciğer Hastalığında Tedavi Önerileri
Özlem Özdemir Kumbasar

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Çalışan Sağlığı ve COVID-19

Oturum Başkanları: Peri Arbak, Güngör Ateş

İşyerlerinde Uygulamalar ve COVID-19 Sonrası İşe Dönüş
Arif Müezzinoğlu

İşyerlerinde Aşılama
Özlem Kurt Azap

Özel Kurumlarda Çalışanlarda Uygulamalar ve Öneriler
Çağlar Çuhadaroğlu

Astım Çalışma Grubu

OTURUM TİPİ: YUVARLAK MASA

Pandemi Döneminde Astım

Oturum Başkanları: Ali Fuat Kalyoncu, Zeynep Sözener

COVID-19 Astım Pratiğinde Neleri Değiştirdi?
İ. Kıvılcım Oğuzülgen

COVID-19 ve Astımda Biyolojik Ajanların Kullanımı
Bilun Gemicioğlu

Astım Yönetiminde Covid 19‘un Erken Gündeme Getirdiği: Tele-Tıp
Gülfem Elif Çelik

Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu

OTURUM TİPİ: YUVARLAK MASA

TTD Toplumda Gelişen Pnömoniler Uzlaşı Raporu Güncelleme

Oturum Başkanları: Füsun Öner Eyüboğlu, Metin Özkan

Tartışmacılar: Abdullah Sayıner, Ayşın Şakar Coşkun, Ebru Çakır Edis, Cenk Babayiğit, Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu

11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30

UYDU SEMPOZYUMU


Ofev Paradigmalarda Değişim Zamanı
Moderatör:
Gülfer Okumuş

Konuşmacılar:
Wim Wuyts
Murat İnanç

UYDU SEMPOZYUMU


Neden Proaktif Olmalıyız?
Moderatör: Dilşad Mungan

İnisiyatifi Siz Alın, Astımı Kontrol Altına Alın

Dilşad Mungan, İnsu Yılmaz

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

PANEL

Pediyatri Kliniğinde Sık Karşılaştığımız Hastalıklarda Son Gelişmeler

Oturum Başkanları: Elif Dağlı, Esen Demir

Kronik Öksürük: Tanı, Yönetim Algoritması ve Yeni Tedaviler
Fazilet Karakoç

Tüberküloz Tanısındaki Yenilikler ve Biyobelirteçler
Erkan Çakır

Çocuklarda COVID-19 Pnömonisi ve Uzun Dönem İzlemi
Ela Erdem Eralp

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

KONFERANS

Uniportal VATS: Geçmiş, Bugün ve Gelecek

Oturum Başkanları: Özgür Samancılar, Ozan Usluer

Alan Sihoe

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00

ANA OTURUM-2

KONFERANS

İnflamasyon, COVID-19 ve Akciğer Hastalıkları

Oturum Başkanları: Oya İtil, Hasan Bayram

Astım-Alerji ve COVID-19
Cezmi Akdiş

KOAH ve COVID-19
Ali Önder Yıldırım

IPF ve COVID-19
Nesrin Moğulkoç

Allerjene Özgü Toleransı Kıran Mekanizmalar
Mübeccel Akdiş

       
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.00

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Obstrüktif Havayolu Hastalıklarında Bronkoskopik Yeni Tedavi Yaklaşımları

Oturum Başkanları: Demet Karnak, Ömer Özbudak

KOAH
Thomas Gildea

Astım
Cantürk Taşçı

Akciğer Nakli Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Covid-19 ve Akciğer Nakli

Oturum Başkanları: Füsun Öner Eyüboğlu, Erdal Yekeler

Liste Hastası Riske Atılmalı mı?
Ali Özdil

Post-COVID Hastada Beklenti ve Zorluklar
Peter Jaksch

KOAH Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

KOAH’a Farklı Açıdan Bakış

Oturum Başkanları: Nurdan Köktürk, Alev Gürgün

Yaşamın Erken Dönemlerinde KOAH'ın izleri
Alvar Agusti

Pre-KOAH
Bartolome R. Celli

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

PANEL

Mediastinal Lezyonlarda Püf Noktalar

Oturum Başkanları: Ahmet Başoğlu, Onur Genç

Mediasten Cerrahisinin Solunumsal Komplikasyonları
Şükrü Dilege

Mediastinal Lezyonlarda Cerrahi Ayrıntılar
Berker Özkan

Tüberküloz Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

COVID-19 ve Tüberküloz Birlikteliği

Oturum Başkanları: Hayati Bilgiç, Enver Yalnız

Tüberküloz Tanısında Durum ve Gecikmeler
Suha Özkan

COVID-19 ile Tüberküloz Birlikteliğinde Tüberküloz Kliniği, Tedavisi
Ahmet Görkem Er

16.00-16.15 Ara
16.15-17.15

UYDU SEMPOZYUMU


Uzmanlar, Kanıtlar ve Deneyimler Işığında Ağır Alerjik Astım Tedavisine Güncel Yaklaşım

Moderatör
:Arzu Yorgancıoğlu

Ağır Alerjik Astım Tedavisinde Güncel Gelişmeler
Berna Dursun

20 Yıllık Deneyimiyle Hastalardan Neleri Öğrendik ?

Dane Ediger 

UYDU SEMPOZYUMU

Astım ve KOAH tedavisine G3’lü Yaklaşım

Moderatör:
Alev Gürgün

Konuşmacılar:
Abdullah Sayıner
İpek Kıvılcım Oğuzülgen

UYDU SEMPOZYUMU


VTE Tedavisinde NOAK'lar ve Eliquis'in Yeri
Konuşmacılar:

Zeynep Pınar Önen
Gülfer Okumuş

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

COVID-19: Erken Entübasyon/Geç Entübasyon

Oturum Başkanları: Sait Karakurt, Özlem Moçin

Erken Entübasyon
Serpil Öcal

Geç Entübasyon
Begüm Ergan

Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

Spesifik Hasta Gruplarında ve Pandemide Uyku Apnesinin Yönetimi

Oturum Başkanları: Sadık Ardıç, Önder Öztürk

Koroner Yoğun Bakımda
Dursun Dursunoğlu

Gebelikte
Tansu Ulukavak Çiftçi

Pandemi Sürecinde
Yüksel Peker

17.15-17.30 Ara
17.30-18.30

 

 

DİKKAT ÇEKENLER OTURUMU

Oturum Başkanları: Öner Dikensoy, Şehnaz Olgun Yıldızeli

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Güvenli Cerrahi Nasıl Olmalı? COVID-19’un Öğrettikleri

Oturum Başkanları: Tamer Altınok, Erkmen Gülhan

Hasta Seçimi ve Hazırlığı
Aslı Gül Temel

Operasyon ve Postop Takip
Özgür Katrancıoğlu

Acil Hastalarda Yaklaşım
Muhammet Ali Beyoğlu

     
18.30-19.30

Müsilaj ve Son Nefes
Levent Artüz

       
20:30-21:30

TORAKS AİLE BULUŞMASI
AKADEMİK İLERLEME: Neler Yapmalıyım?

Kolaylaştırıcılar: Hasan Bayram, Yasemin Saygıdeğer

Tartışmacılar:
Aylin Güngör, Burcu Baran, Ferhat Çetinkaya, Damla Gündüz, Gülfem Özduygu, Aslıhan Korkmaz, Nazlı Çetin, Orkun Eray Terzi, Ömer Selim Unat, Merve Sinem Oğuz

       
Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
07.30-08:15

Astım Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

Sağlık Sistemlerinde Astımı İyi Yönetebiliyor muyuz?

Oturum Başkanları: Ali Fuat Kalyoncu, Yavuz Havlucu

Gelişmiş Ülkelerdeki Sağlık Sistemlerinde Astım Yönetimi İle İlgili Örnekler
Arzu Yorgancıoğlu

Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Sağlık Sistemlerinde Astım Yönetimi İle İlgili Örnekler
Ali Fuat Kalyoncu

Mesleksel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu

BU YIL NE DEĞİŞTİ?

Pandemide Home Ofis Çalışma ve Akıllı Binaların Sağlığa Etkileri

Oturum Başkanları: Zafer Sak, Nilüfer Aykaç

Home Ofis Çalışmalardaki Sağlık Sorunları
Nur Töreyin

Radon Etkileri
Merve Demirci Atik

Akıllı Binalar ve Havalandırma Sistemleri
Haluk Çalışır

Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu

KONFERANS

MAS’ta Antisitokin Ajanlar ve Komplikasyonları

Oturum Başkanları: Özlem Ediboğlu, Cüneyt Saltürk

Antisitokin Ajanlar
Gökay Güngör

Enfeksiyöz Komplikasyonların Yönetimi
Meltem Taştaban

MECOR Görev Grubu

KONFERANS

Dünden Bugüne MECOR Türkiye

Oturum Başkanları: Oya İtil, Metin Akgün

MECOR Türkiye: 13 Yılın Değerlendirmesi
Zühal Karakurt

MECOR’un Geleceği: 2.0 ve Online Eğitim
Özge Yılmaz

Öğrenci Gözüyle: Kazanımlar ve Beklentiler
Eylem Tuncay, Yağmur Gizem Timurhan, Damla Karadeniz Güven

KOAH Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

KOAH Alevlenmeleri Yönetimi: TATD/TTD Klinik Uygulama Rehberi

Oturum Başkanı: Mehmet Polatlı, Nurettin Özgür Doğan

Tartışmacılar: Mehmet Polatlı, Nurdan Köktürk, Elif Şen, Yelda Varol, Aylin Özgen Alpaydın, Begüm Ergan

 
08.30-10.00

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu PANEL - Ercüment Ege Anısına

Tütün-Nikotin-Pandemi

Oturum Başkanları: Esra Kunt Uzaslan, Banu Salepci

Tütün Kullanımı ve COVID-19 İlişkisi Son Veriler
Aslı Görek Dilektaşlı

Pandemi Sırasında Dünyada ve Türkiye’de Tütün Kullanımı
Pınar Ay

Endüstri Pandemide Nasıl Çalıştı?
Elif Dağlı

Pandemi ve Aksayan Tütün Kontrolü
Oğuz Kılınç

Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

COVID-19 Tanı ve Tedavisi Zor Olgular

Oturum Başkanları: Atilla Akkoçlu, Abdullah Sayıner

Tartışmacılar: Abdullah Sayıner, Sait Karakurt, Yavuz Havlucu, Meltem Taştaban, Cantürk Taşçı, Nesrin Öcal

Olgu 1
Fatma Tokgöz Akyıl

Olgu 2
Nursel Türkoğlu Selçuk

Olgu 3
Ökkeş Gültekin

Olgu 4
İlker Yılmam

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Akciğer Kanseri ve KOAH Birlikteliğinde Pulmoner Rehabilitasyonun Yeri

Oturum Başkanları: Birsen Mutlu, Pınar Ergün

Tartışmacılar: Pınar Çelik, İpek Çaylı Candemir, Seray Hazer, Lütfiye Kılıç

Olgu Yönetimi
Şenay Yılmaz

Preoperatif Pulmoner
Rehabilitasyon

Filiz Taşdemir

Cerrah Gözüyle Pulmoner Rehabilitasyonun Operabilite ve Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi
Seray Hazer

Tüberküloz Çalışma Grubu

PANEL

Tüberküloz Hastalarının Temaslıları ve Latent Tüberküloz Enfeksiyonu

Oturum Başkanları: Serir Özkan, Tülay Bulut

Türkiye’de Tüberküloz Temaslıları ve Koruyucu Tedavide Durum (Tüberküloz Daire Başkanlığı)
Mine Yenice

Tüberküloz Temaslılarının Saptanması, Tetkik ve Takipleri (Temaslılarını Belirleme, Muayene ve Takip Standartları)
Şule Kızıltaş

Tüberküloz Hasta Temaslıları ve Bağışıklığı Baskılanmamışlarda Koruyucu Tedavi
Tülay Bulut

Bağışıklığı Baskılanmış Kişilerde Tüberküloz Koruyucu Tedavisi
Deniz Kızılırmak

Uykuda Solunum Bozuklukları Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Obstrüktif Uyku Apnesinde Sorunlu Olgular!

Oturum Başkanları: Ahmet Demir, Bülent Çiftçi

Tartışmacılar: Özen Kaçmaz Başoğlu, Haşim Boyacı, Yüksel Peker, Sebahat Genç, Sezai Taşbakan, Hikmet Fırat, Ömer Araz, Mehmet Ali Habeşoğlu

Nereden Çıktı Bu Santral Olaylar?
Canan Gündüz Gürkan

Hastam Cihaza Rağmen Neden Hala Gündüzleri Uyuyor?
Baran Balcan

Hastam Neden Hala Cihaza Uyum Sağlayamadı?
Berker Öztürk

Eyvah Hastam Bir De Hipoksik!
Selma Fırat

 
10.00-10.15 Ara
10.15-11.15

KOAH Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

TTD’nin GOLD 2021’e Bakışı

Oturum Başkanları: Ali Kocabaş, Mehmet Polatlı

Tartışmacılar: Ali Kocabaş, Lütfi Çöplü, Sibel Atış Naycı, Oğuz Kılınç, Nurdan Köktürk, Alev Gürgün, Elif Şen, Aylin Özgen Alpaydın, Funda Elmas, Ayşe Baha

Torasik Onkoloji Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Torasik Onkolojik Tedavilerde Son Gelişmeler

Oturum Başkanları: Bahar Kurt, Meltem Tor

Girişimsel Tedavilerde Yenilikler
Thomas Gildea

Hedefe Yönelik Tedavilerde Yenilikler
Gökçen Ömeroğlu Şimşek

İmmünoterapide Son Gelişmeler
Haydar Karakuş

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

Olası İdyopatik Pulmoner Fibrozis Tanısında Tartışmalı Durumlar

Oturum Başkanları: Gülfer Okumuş, Demet Karnak

Minimal İnvaziv Girişimler (BAL/Kriyobiyopsi) Yapılmalı
Kemal Can Tertemiz

Cerrahi Biyopsi Yapılmalı
Levent Tabak

Astım Çalışma Grubu

GÜNCEL KONU

Astımda Basamak Tedavisinde Yöntemler: Sabit Doz Uygulaması/ Kurtarıcı İdame Tedavi (KİT)

Oturum Başkanları: Ülkü Bayındır, Ayşe Bilge Öztürk

Basamak 1 ve 2’de KİT
Gül Karakaya

Basamak 3-4’te KİT Yaklaşımı
Leyla Pur Özyiğit

Çocuk ve Adolesanlarda KİT Yaklaşımı
Ersoy Civelek

Pulmoner Rehabilitasyon ve Kronik Bakım Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

COVID-19 ve Pulmoner Rehabilitasyon

Oturum Başkanları: Sema Savcı, Nalan Adıgüzel

Tartışmacılar: Deniz İnal İnce, Özlem Ediboğlu, Dicle Kaymaz, İpek Özmen

Hastane Yatışı Gerekli COVID-19 Pnömonisi Olgusunda
Elif Yıldırım

Yoğun Bakın Ünitesinde İzlenen Olguda, Akut Fazda
Meral Karakış

Post Akut Dönemde, Uzun Süre Yoğun Bakım Yatışı Sonrası
Naciye Vardar Yağlı

 
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30  

UYDU SEMPOZYUMU


SABA Overuse ve Astım Tedavisi
Arzu Yorgancıoğlu
Sibel Atış Naycı

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

KONFERANS

Pulmoner Hipertansiyonda Risk Değerlendirmesi ve Tedavi Yaklaşımı

Oturum Başkanları: Can Sevinç, Elif Yılmazel Uçar

Pulmoner Hipertansiyon Tedavisinde Risk Değerlendirmesi
Zeynep Pınar Önen

Pulmoner Hipertansiyonda Tedavi Yaklaşımı
Gülfer Okumuş

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

YUVARLAK MASA

Akciğer Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Zor Durumlar ve Karar Anı

Oturum Başkanları: Serdar Onat, Oğuzhan Özyurtkan

Negatifleşmeyen Cerrahi Sınır
Levent Alpay

Sürpriz Nodül (Parankimal - Plevral)
Selçuk Gürz

Kontrol Edilemeyen Güdük Hava Kaçağı
Serdar Onat

Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Çocuk Göğüs Hastalıkları Büyük Vizitte

Oturum Başkanları: Sibel Pekcan, Demet Can

Tartışmacılar: Diclehan Orhan, Ayşe Tana Aslan, Demet Can, Saniye Girit, Recep Savaş

ChILD
Emine Atağ

Kemik İliği Nakli Komplikasyonu
Nilay Baş İkizoğlu

İmmün Yetmezliğin Akciğer Bulguları
Gökçen Dilşa Tuğcu

TGHYK Genel Kurul Toplantısı
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00

ANA OTURUM-3

YUVARLAK MASA

TTD Perspektifinden Türkiye’de COVID-19

Oturum Başkanları: Eyüp Sabri Uçan, Nurdan Köktürk

Tartışmacılar: Oya İtil, Elif Dağlı, Ali Fuat Kalyoncu, Abdullah Sayıner, Hasan Bayram, Füsun Yıldız, Benan Müsellim, Oğuz Kılınç, Osman Elbek, Levent Akyıldız, Pelin Duru Çetinkaya

         
15.00-15.15 Kahve Arası
15.15-16.00

Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu

MİNİ KONFERANS

Pandemi ve Hava Kirliliği

Oturum Başkanları: Sebahat Genç, Merve Erçelik

Hava Kirliliğinin COVID-19’ a Etkisi
Nilüfer Aykaç

Hava Kirliliği- COVID-19 İlişkisinde Altta Yatan Mekanizmalar
Hasan Bayram

Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu

KONFERANS


Omik Teknolojilerinin Kliniğe Yansıması

Oturum Başkanları: Özge Yılmaz, Leyla Pur Özyiğit

Omik Teknolojilerin Astımda Uygulanması
Milena Sokolowska

Alerjide Kişiselleştirilmiş Tıp
Maria M. Escribese

Erken Kariyer Görev Grubu

KONFERANS


Etkililik ve Misyon

Oturum Başkanları: Tiago Alfaro, Aycan Yüksel

TTD-EKGG 2. Yılı Üzerine Güncelleme
İlim Irmak

ERS Erken Kariyer Grubu Örneği Üzerinden Erken Kariyer Üyelerine Desteğin Önemi
Carlos Robalo Cordeiro

TTD-EKGG Gelecek Hedefler
Metin Akgün

Klinik Sorunlar Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

Pulmoner Emboli Tedavisinde Tartışmalı Durumlar

Oturum Başkanları: Numan Ekim, Füsun Topçu

Orta Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Olgularında Trombolitik Uygulanmalı
Züleyha Bingöl

Orta Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Olgularında Antikoagulan Uygulanmalı
Serhat Erol

Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu

KARŞIT GÖRÜŞ

Akciğer Kanseri Cerrahisinde Rehberlere Uyum

Oturum Başkanları: Salih Topçu, Feridun Işık

Ameliyatı Öncelikle Rehbere Göre Yapmam
İrfan Taştepe

Ameliyatı Öncelikle Rehbere Göre Yaparım
Ilgaz Doğusoy

 
16.00-16.15 Ara
16.15-17.15

Tanısal ve Girişimsel Yöntemler Çalışma Grubu

TORAKS BÜYÜK VİZİTTE

Olgu Örnekleri ile Hemoptizili Hastaya Yaklaşım

Oturum Başkanları: Toros Selçuk, Hüseyin Yıldırım

Tartışmacılar: Sedat Altın, Cantürk Taşçı, Erdal İn, Gülşah Günlüoğlu

Bronkoskopik Yöntemler
Ethem Yıldız

Radyolojik Yöntemler
Deniz Doğan Mülazımoğlu

Klinik-Laboratuvar Yöntemler
Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu

PANEL

Tütün Kontrol Programlarına Uyum ve Sürdürülebilirlik

Oturum Başkanları: Füsun Yıldız, Leyla Sağlam

Düz Paket Uygulaması ve Sonuçları
Elif Dağlı

Tütün Ürünleri Vergilendirilmesi
Efza Evrengil

Kamusal Tütün Kontrolü Organizasyonu
Mustafa Seydioğulları

Yeni Tehditler ve Kenevir
Charlotta Pisinger

Sağlık Politikaları Çalışma Grubu

PANEL

İnsan Çağı Biterken

Oturum Başkanları: Yeşim Yasin, Merve Demirci Atik

Geleceğin Tıbbı ve Giyilebilir Cihazlar
Canan Dağdeviren

Post-İnsan
İsmail Gezgin

İnsan Çağı Bitemez, Çünkü...
Neyyire Yasemin Yalım

Kadın ve Akciğer Sağlığı Görev Grubu

YUVARLAK MASA

Pandemide Kadın Olmak

Oturum Başkanları: Pınar Çelik, Birsen Ocaklı

COVID-19 ve Cinsiyet
Esra Kunt Uzaslan

COVID-19 Döneminde Kadın Hekim Olmak
Pelin Duru Çetinkaya

COVID-19’da Kadınlarda Türkiye Verileri (TURCOVID-19)
Füsun Fakılı

Gebelerde COVID-19 Takip ve Tedavisi
Eylem Sercan Özgür

Covid-19 Bulaşma Mekanizmasında Yeni Gelişmeler. Nasıl Biliniyordu? Neler Değişti?
Oturum Başkanları:
Ali Kocabaş, Abdullah Sayıner

Bulaşma Mekanizmasının Değişim Öyküsü
Haluk Çalışır

Damlacık ve Aerosol Bulaşma Mekanizmaları
Oğuz Kılınç

Yeni Kavramlar ile Neleri Değiştirmeliyiz?
Oya İtil

 
17.30 KAPANIŞ
       
Saat SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5
08.30-10.00

AKILCI İLAÇ OTURUMU

Oturum Başkanı: Figen Deveci
Konuşmacı : Ethem Yıldız

       
10.00-10.15 Ara
10.15-11.15

OTURUM FORMATI: KONFERANS
TTD’nin Dünü, Bugünü, Geleceği - AKADEMİK
Oturum Başkanları: İlknur Başyiğit, Şermin Börekçi
Konuşmacı: Oya İtil

       
11.15-11.30 Kahve Arası
11.30-12.30

OTURUM FORMATI: YUVARLAK MASA
Akciğer Hastalıklarında Cinsiyetin Önemi- KLİNİK
Oturum Başkanları: Baran Balcan, Fatma Çiftçi

Pulmoner Tromboemboli Tedavisinde Cinsiyet Farklılıkları

Süreyya Yılmaz
KOAH Tedavisinde Cinsiyet Farklılıkları
İlknur Başyiğit

       
12.30-13.30 Öğle Yemeği